POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je pátek 22.3.2019 - 17:50 hod. SEČ

 

sport


Poli?ské p?ebornice Pardubického kraje ve volejbale
Ve st?edu 13. 6. 2007 se uskute?nila sch?zka d?v?at z minip?ípravky volejbalu a vedení m?sta za ú?elem p?edání zlatých medailí a ocen?ní za titul p?ebornic Pardubického kraje v kategorii minip?ípravek. » více

14.6.2007 | sport, vedení m?sta, spole?nost

Mozaika tancovala v Led?i nad Sázavou
V sobotu 21. dubna 2007 se Tane?ní zájmový kroužek p?i SV? Mozaika Poli?ka, složený z patnácti d?v?at a jednoho chlapce, zú?astnil 5. ro?níku Lede?ského tane?ního poháru v Led?i nad Sázavou. Pro mladé tane?níky to byla první zkušenost s v?tší sout?ží a také první p?íležitost všem p?edvést, že i v menším m?ste?ku, jako je Poli?ka, se najdou nadané a snaživé d?ti, které cht?jí n?co dokázat. » více

24.5.2007 | sport, spole?nost

Pozvánka pro neregistrované volejbalové nadšence
Volejbalový oddíl Spartak Poli?ka Vás zve na IV. ro?ník volejbalového turnaje neregistrovaných Poli?ský blok. Termín: sobota 23. 6. 2007, 8:30 hod prezentace a v 9:00 hod zahájení turnaje. » více

23.5.2007 | sport

Den d?tí
V ned?li 27. kv?tna 2007 se koná v Poli?ce tradi?ní akce pro d?ti ? Den d?tí. V m?stském parku u hradeb v Poli?ce se sejdou d?ti i celé rodiny z Poli?ky a p?ilehlých vesnic na tradi?ní akci, kterou po?ádá SV? Mozaika Poli?ka ve spolupráci s dalšími poli?skými organizacemi. » více

21.5.2007 | sport, školství, spole?nost

Kv?tnová Mozaika
Aktivity SV? Mozaika Poli?ka v m?síci kv?tnu 2007. » více

8.5.2007 | sport, školství, spole?nost

Závody ve sportovní gymnastice
Dne 29.3. 2007 se ve Svitavách uskute?nily okresní závody ASPV (Asociace sportu pro všechny) ve sportovní gymnastice. Naše mladé gymnastky, trénující v rámci kroužku sportovní gymnastiky St?ediska volného ?asu Mozaika Poli?ka, se letos zú?astnily svých prvních závod? a bojovaly se soupe?kami ze Svitav a Chornice. » více

8.5.2007 | sport

3. RO?NÍK JARNÍHO POLI?SKÉHO MASTER CLASSU V AEROBIKU
V sobotu 14.dubna.2007 uspo?ádalo SV? Mozaika spole?n? se ZŠ Masarykova již t?etí ro?ník sout?že pro d?v?ata, která se v?nují aerobiku. O nejlepší umíst?ní bojovalo 64 sout?žících z Poli?ky, Žamberka, Vysokého Mýta a B?ezové nad Svitavou. » více

8.5.2007 | sport, spole?nost

P?ebornice Pardubického kraje
V sobotu 31.3. skon?ila série ?ty? turnaj? pro mini p?ípravku dívek p?ehazované. První turnaj se hrál v listopadu v Poli?ce, další dva turnaje hostila M. T?ebová a záv?re?ný po?ádal TJ Svitavy v hale Na St?elnici. » více

18.4.2007 | sport

Pyžamový volejbalový turnaj
První dubnovou sobotu 7.4. se již po?tvrté sešli v místní sokolovn? volejbalový nadšenci k recesnímu pyžamá?ku. » více

18.4.2007 | sport

Dubnová Mozaika
Aktivity SV? Mozaika Poli?ka v m?síci dubnu 2007. Máte možnost si u nás zakoupit tri?ko s logem "SV? Mozaika Poli?ka". » více

29.3.2007 | sport, spole?nostpředchozí zprávy   další zprávy >>

 

tvůrci zpravodajství © 2003-2019