POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je sobota 18.1.2020 - 19:37 hod. SEČ

 

ekonomika


Zasedání m?stských zastupitel?
Na co p?jdou z m?stského rozpo?tu finance v roce 2007? To záleží na našich zastupitelích, kte?í pravd?podobn? 15.2.2007 schválí na ve?ejném zasedání zastupitelstva rozpo?et M?sta Poli?ky. A nejen to. P?ijdete se na n? podívat? » více

9.2.2007 | ekonomika, vedení m?sta

Reakce na prohlášení M?sta Poli?ky
Vyjád?ení stavitele stavby Suchý poldr Poli?ka k prohlášení, které u?inilo M?sto Poli?ka ve Vyjád?ení k reportáži Hráz vysílané v po?adu Na vlastní o?i. » více

21.1.2007 | ekonomika, vedení m?sta, spole?nost

Vyjád?ení k reportáži Hráz vysílanou v po?adu Na vlastní o?i
Nezávislá soukromá televizní stanice odvysílala 10.1. 2007 ve svém po?adu Na vlastní o?i reportáž s názvem Hráz. Po shlédnutí této relace ?iní M?sto Poli?ka následující prohlášení. » více

17.1.2007 | ekonomika, vedení m?sta

V?trné elektrárny v Poli?ce
Za poslední období dostalo naše m?sto n?kolik konkrétních nabídek na realizaci projektu v?trných elektráren. Nyní jsme ve fázi, kdy shromaž?ujeme nezbytné informace a to jak ekonomické, technické, ale také i jaký vliv to bude mít na životní prost?edí v našem m?st?. » více

15.1.2007 | ekonomika, vedení m?sta, životní prost?edí

Podpora starostovi, po?ad v TV neobjektivní
10.1.2007 odvysílala soukromá televize reportáž o tom, jak náš sou?asný starosta J. Martin? poškodil bohatého stavitele pana Dufka. Jednalo se zejména o stavbu poldru a inženýrských sítí v lokalit? Mánesova. » více

15.1.2007 | ekonomika, vedení m?sta, životní prost?edí, spolkový život, spole?nost

SOS - Sdružení obrany spot?ebitel?
SOS otev?elo od b?ezna letošního roku bezplatnou poradnu pro zákazníky, spot?ebitele i podnikatelské subjekty na adrese Svitavy, Nerudova 2 (bývalá budova Spo?itelny). » více

8.10.2006 | ekonomika, spole?nost

Hledáte perspektivu? Chcete se stát uznávaným finan?ním poradcem nebo manažerem?
Spole?nost Winterthur p?sobí v ?eské republice jako penzijní fond od roku 1994 a jako životní pojiš?ovna od roku 1995. Výše aktiv ve správ? spole?ností je více než 29 miliard korun. Ob? spole?nosti jsou sou?ástí Winterthur Group a jejím prost?ednictvím i Credit Suisse Group, která je jedním z nejv?tších sv?tových poskytovatel? finan?ních služeb se sídlem v Curychu. » více

21.9.2006 | ekonomika, spole?nost

Podzimní ve?ejné zasedání zastupitelstva m?sta
Na svém p?edposledním zasedání v tomto volebním období bude poli?ské zastupitelstvo rozhodovat o dokon?ení stavebních úprav školní jídelny, o rozpo?tové zm?n?, o poskytnutí daru Hradu Svojanov. Na po?adu dne bude také odvolání ?lena Rady m?sta a rezignace p?edsedkyn? osadního výboru. » více

7.9.2006 | ekonomika, vedení m?sta, spole?nost

Oborové p?íru?ky radí podnikatel?m ve všech oblastech
Hospodá?ská komora nabízí prost?ednictvím InMP podnikatel?m pomoc p?i rozvoji jejich firmy. » více

11.8.2006 | ekonomika

Informa?ní místa pro podnikatele - zadávání požadavk? z webu
Od 1. ?ervna 2006 mají podnikatelé možnost obrátit se se svým problémem na InMP nejen osobn?, telefonicky ?i e-mailem, ale i prost?ednictvím elektronického formulá?e ... » více

19.6.2006 | ekonomikadalší zprávy >>

 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020