POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je sobota 18.1.2020 - 17:50 hod. SEČ

 

školství


Mozaika vzpomíná na d?tské letní tábory 2007
Mozaika vzpomíná na d?tské letní tábory 2007. » více

9.10.2007 | sport, školství, spole?nost

?íjnová Mozaika
Aktivity SV? Mozaika Poli?ka v m?síci ?íjnu 2007, poslední volná místa v zájmových kroužcích Mozaiky. » více

2.10.2007 | sport, školství, spole?nost

Prázdninové informace z Mozaiky
P?ehled zájmových kroužk? ve šolním roce 2007/2008. I Vy si m?žete vybrat. » více

30.7.2007 | sport, školství, životní prost?edí, spole?nost

Den Zem? v Mozaice
Ve dnech 19. a 20. dubna 2007 se v SV? Mozaika Poli?ka uskute?nil již po dvanácté Den Zem?. Byl uspo?ádán ve spolupráci s prvním stupn?m základní školy Masarykova Poli?ka. » více

24.5.2007 | školství, životní prost?edí, spole?nost

Den d?tí
V ned?li 27. kv?tna 2007 se koná v Poli?ce tradi?ní akce pro d?ti ? Den d?tí. V m?stském parku u hradeb v Poli?ce se sejdou d?ti i celé rodiny z Poli?ky a p?ilehlých vesnic na tradi?ní akci, kterou po?ádá SV? Mozaika Poli?ka ve spolupráci s dalšími poli?skými organizacemi. » více

21.5.2007 | sport, školství, spole?nost

Kv?tnová Mozaika
Aktivity SV? Mozaika Poli?ka v m?síci kv?tnu 2007. » více

8.5.2007 | sport, školství, spole?nost

Únorová Mozaika
Aktivity SV? Mozaika Poli?ka v m?síci únoru 2007. » více

2.2.2007 | školství, spole?nost

Drogy v našem život?
V Poli?ce se uskute?ní výstava fotografií Jind?icha Štreita. Tento prezidentem ocen?ný um?lec bude vystavovat expozici fotografií s drogovou tématikou. Ta bude k nahlédnutí od 19. února do 9. b?ezna 2007 v M?stském muzeu a galerii Poli?ka. V dopoledních hodinách bude výstava ur?ena pro zájemce ze škol a bude dopln?na interaktivními besedami s preventisty Pardubického kraje. V odpoledních hodinách potom bude výstava otev?ena široké ve?ejnosti. » více

30.1.2007 | školství, zdravotnictví, spole?nost

Poli?ská univerzita t?etího v?ku
III. ro?ník, letní semestr - Poli?ské univerzity t?etího v?ku v Dom? s pe?ovatelskou službou ?Penzion?, za?íná již v polovin? února. Studijní témata jsou: D?jiny sv?ta od nejstarších civilizací k dnešku a Zdravý životní styl seniora s podtitulem Nemoci stá?í. Máte možnost se ješt? p?ihlásit. » více

23.1.2007 | školství, spole?nost

St?edisko volného ?asu Mozaika Poli?ka Vás zve ...
Aktivity St?ediska volného ?asu Mozaika Poli?ka v m?síci lednu 2007 a pozvánka na jarní prázdniny. » více

2.1.2007 | sport, školství, spole?nostdalší zprávy >>

 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020