POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je sobota 18.1.2020 - 17:44 hod. SEČ

 

školství


Po?adí sout?že ?Poli?ka plná and?l??
Na hlasování o nejhez?ího "and?la" se podíleli tém?? všichni návšt?vníci "Vánoc v Mozaice". Sešlo se nám 250 hlasovacích lístk?, po jejichž se?tení vzešli tyto výsledky ... » více

21.12.2006 | školství, spole?nost

Nový d?tský domov v Poli?ce
Tento týden prob?hlo jednání starosty Miroslava Popelky a vedoucího odboru školství Pardubického kraje pana Karla Pešky o výstavb? nového d?tského domova v Poli?ce. » více

13.8.2006 | školství, spole?nost

Den Zem? 2006
Po šesté se v Poli?ce konala oslava svátku naší planety Zem?. D?íve jsme se soust?edili p?edevším na odpolední program pro ve?ejnost. I p?es bohatý program se však zú?ast?ovalo pom?rn? málo lidí. Letos jsme to zkusili jinak ? p?ilákat více lidí, p?edevším školy a spíše mládež. » více

14.5.2006 | školství, životní prost?edí, spolkový život

?as pro neoby?ejné zážitky 2006
Zájemc?m, institucím, spolk?m, školám, jednotlivc?m, nabízíme možnost prezentace v rámci 7. ro?níku no?ní prohlídky m?sta Poli?ky s názvem ?as pro neoby?ejné zážitky. » více

6.4.2006 | kultura, školství, spole?nost

Výstava v Muzeu: Zapomenutá ?emesla
Soub?žn? s výstavou Doba m?st a hrad? je možné navštívit v M?stském muzeu v Poli?ce výstavu ZAPOMENUTÁ ?EMESLA a to až do 8. dubna. » více

20.3.2006 | kultura, školství, spole?nost

Senio?i úsp?šn? ukon?ili 3. semestr univerzity a p?ipravují se na další
Dne 19.1.2006 byl ukon?en 3. semestr prvního bloku dvou tématických okruh? univerzity t?etího v?ku pro seniory, po?ádaný v Dom? s pe?ovatelskou službou Penzion v Poli?ce. » více

30.1.2006 | školství, spole?nost

Poli?ská univerzita t?etího v?ku otvírá od února 2006 nové tématické okruhy
V lednu 2006 kon?í ucelené t?ísemestrové studium témat ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL SENIORA a POZNÁVÁNÍ HISTORIE A KULTURY POLI?KY A OKOLÍ. O studium je veliký zájem ze strany senior? nejen z Poli?ky. Studia obou témat se zú?astnilo celkem 88 poslucha??. » více

2.1.2006 | školství, spole?nost

Po?íta?e pro seniory
se rozb?hly op?t v dalším školním roce v Dom? s pe?ovatelskou službou ?Penzion? Poli?ka. » více

30.10.2005 | školství, spole?nost

Nová t?locvi?na ZŠ Masarykova
Do p?ed?asného užívání byla p?edána dostavba t?locvi?ny ZŠ Masarykova v Poli?ce. V t?locvi?n? jsou na ploše vyzna?ena h?išt? pro volejbal, basketbal, tenis, dále je vyzna?ena i plocha pro florbal, halovou kopanou nebo házenou. » více

24.10.2005 | sport, školství, vedení m?sta

U nás v listopadovém dom? d?tí a mládeže ...
... se neu?íte nebát se strašidel p?i "helouvínské" ohnivé show. A nau?íme Vás si to n?jaké strašidýlko i ud?lat. A protože se blíží zima tak i pta?í krmítko p?ípadn? i adventní v?nce. Kdo bude chtít, m?že si zatancovat na naší country diskotéce. » více

20.10.2005 | školství, spole?nostpředchozí zprávy   další zprávy >>

 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020