POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je pondělí 20.1.2020 - 05:13 hod. SEČ

 

vedení m?sta


Poli?ští zastupitelé jdou do akce ...
... program zasedání Zastupitelstva m?sta Poli?ky dne 28.6.2007. » více

25.6.2007 | vedení m?sta

Poli?ské p?ebornice Pardubického kraje ve volejbale
Ve st?edu 13. 6. 2007 se uskute?nila sch?zka d?v?at z minip?ípravky volejbalu a vedení m?sta za ú?elem p?edání zlatých medailí a ocen?ní za titul p?ebornic Pardubického kraje v kategorii minip?ípravek. » více

14.6.2007 | sport, vedení m?sta, spole?nost

Zasedání m?stských zastupitel?
Na co p?jdou z m?stského rozpo?tu finance v roce 2007? To záleží na našich zastupitelích, kte?í pravd?podobn? 15.2.2007 schválí na ve?ejném zasedání zastupitelstva rozpo?et M?sta Poli?ky. A nejen to. P?ijdete se na n? podívat? » více

9.2.2007 | ekonomika, vedení m?sta

Otev?ený dopis vedení M?sta Poli?ky
Vedení M?sta Poli?ky se obrátilo na Poli?ské internetové zpravodajství s prosbou o zve?ejn?ní dopisu, který adresovala Rada m?sta Poli?ky ?editeli nezávislé televizní spole?nosti, která zpracovala reportáž "Hráz". Vycházíme M?stu Poli?ce vst?íc a obsah dopisu zde zve?ej?ujeme. » více

4.2.2007 | vedení m?sta, spole?nost

Reportáž Hráz vysílaná v po?adu Na vlastní o?i
Smyslem reportáže ?Na vlastní o?i? nebylo ?ešit obchodní spor, to opravdu p?ísluší soudu, ale poukázat na to, kam až tento na první pohled b?žný p?ípad m?že dosp?t. Je velice složité se dohadovat s ?ve?ejným ?initelem?, který nerespektuje objektivní fakta v podob? pravomocné kolaudace a p?edávacích protokol?. » více

29.1.2007 | vedení m?sta, spole?nost

Otev?ený dopis starosty m?sta
Otev?ený dopis starosty m?sta k odvysílané reportáži s názvem Hráz. » více

29.1.2007 | vedení m?sta, spole?nost

Reakce na prohlášení M?sta Poli?ky
Vyjád?ení stavitele stavby Suchý poldr Poli?ka k prohlášení, které u?inilo M?sto Poli?ka ve Vyjád?ení k reportáži Hráz vysílané v po?adu Na vlastní o?i. » více

21.1.2007 | ekonomika, vedení m?sta, spole?nost

Konzulta?ní sch?zka s poslancem Radko Martínkem
Pan Radko Martínek, ?len Poslanecké sn?movny Parlamentu ?R, navštívil m?sto Poli?ku. Setkal se starostou, místostarostkou a s vedoucími sociální odboru a stavebního ú?adu m?sta Poli?ky. D?vodem této návšt?vy byla konzultace s dot?enými orgány o zavád?ní nových zákon? ?. 108/2006 Sb. o sociálních službách a 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi a zákona ?. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ?ádu. » více

20.1.2007 | vedení m?sta

Podpora m?sta Poli?ky ?ímskokatolické farnosti-d?kanství Poli?ka
D?kanství Poli?ka ?ímskokatolické farnosti bude podávat žádost o dotaci z programu na podporu vlastník? kulturních památek vyhlášeného Pardubickým krajem. » více

17.1.2007 | kultura, vedení m?sta, spole?nost

Vyjád?ení k reportáži Hráz vysílanou v po?adu Na vlastní o?i
Nezávislá soukromá televizní stanice odvysílala 10.1. 2007 ve svém po?adu Na vlastní o?i reportáž s názvem Hráz. Po shlédnutí této relace ?iní M?sto Poli?ka následující prohlášení. » více

17.1.2007 | ekonomika, vedení m?stadalší zprávy >>

 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020