POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je sobota 18.1.2020 - 18:32 hod. SEČ

 

životní prost?edí


Vyso?ina jak ji vidím já, tisíc tvá?í strom? Vyso?iny
TJ B?eziny a Sdružení p?átel historie Vyso?iny vyhlašují druhý ro?ník fotografické sout?že pro amatérské fotografy. Sout?ž je vypsána ve dvou kategoriích: VYSO?INA JAK JI VIDÍM JÁ a TISÍC TVÁ?Í STROM? VYSO?INY. Sout?ž trvá do 30. ?ervna 2008. » více

3.2.2008 | životní prost?edí, spole?nost

Názor k vyhlášce m?sta k pohybu ps?
Vážení, mám dotaz na ty kte?í vydávají pouze zákazy týkající se ps?. Bohužel všichni co ps?m rozumí a chápou jejich životní pot?eby, tak v?dí, že v?tšina ps? pat?í do skupiny kde jim vyhovuje pohyb klusem. » více

8.8.2007 | životní prost?edí, zdravotnictví

Prázdninové informace z Mozaiky
P?ehled zájmových kroužk? ve šolním roce 2007/2008. I Vy si m?žete vybrat. » více

30.7.2007 | sport, školství, životní prost?edí, spole?nost

Den Zem? v Mozaice
Ve dnech 19. a 20. dubna 2007 se v SV? Mozaika Poli?ka uskute?nil již po dvanácté Den Zem?. Byl uspo?ádán ve spolupráci s prvním stupn?m základní školy Masarykova Poli?ka. » více

24.5.2007 | školství, životní prost?edí, spole?nost

V?trné elektrárny v Poli?ce
Za poslední období dostalo naše m?sto n?kolik konkrétních nabídek na realizaci projektu v?trných elektráren. Nyní jsme ve fázi, kdy shromaž?ujeme nezbytné informace a to jak ekonomické, technické, ale také i jaký vliv to bude mít na životní prost?edí v našem m?st?. » více

15.1.2007 | ekonomika, vedení m?sta, životní prost?edí

Podpora starostovi, po?ad v TV neobjektivní
10.1.2007 odvysílala soukromá televize reportáž o tom, jak náš sou?asný starosta J. Martin? poškodil bohatého stavitele pana Dufka. Jednalo se zejména o stavbu poldru a inženýrských sítí v lokalit? Mánesova. » více

15.1.2007 | ekonomika, vedení m?sta, životní prost?edí, spolkový život, spole?nost

Rorýsi zachrán?ni, majitelé dom? a stavební firmy spokojeni; návod, jak postupovat p?íšt?
V p?elomu kv?tna a ?ervna byla v Poli?ce jisk?ivá atmosféra. Zateplují se panelové domy a tzv. šedesátka a nikdo si dop?edu z?ejm? neuv?domil, že v t?chto domech nebydlí jen lidé, ale také zvlášt? chrán?ní ohrožení ptá?ci ? rorýsi. » více

17.6.2006 | životní prost?edí, spolkový život, spole?nost

Rorýs na M. Bureše se snaží krmit svá mlá?ata i za cenu svého života!
Z e-mailu: sobota 10.6.2006, 13.00 hod.: "Snažil jsem se vytáhnout uvíznutého rorýse z díry, ale necht?l. Drží se tam jak klíšt?. Asi tam má mlá?ata." » více

10.6.2006 | životní prost?edí, spole?nost

Kulatý st?l 13.6.2006: Doprava v Poli?ce
V úterý 13.6.2006 v 17.00 se v divadelním klubu uskute?ní kulatý st?l na téma doprava v Poli?ce. A21 Poli?ka tak p?ijímá výzvu místostarosty Poli?ky Jaroslava Martin? z kv?tnové Jit?enky. » více

7.6.2006 | vedení m?sta, životní prost?edí, spolkový život, spole?nost

Návrh A21 Poli?ka k postupu zateplování u panelových a bytových dom? obydlených rorýsi a jiným ptactvem ?i netopýry pro rok 2006 v p?ípad? již rozestav?ných staveb
Jsme si v?domi problém?, jež mohou vzniknout stavebním firmám p?i úplném zastavení prací pro letošní rok, navrhujeme tedy kompromisní ?ešení: » více

30.5.2006 | životní prost?edí, spolkový život, spole?nostdalší zprávy >>

 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020