POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je pátek 24.1.2020 - 14:40 hod. SEČ

 

životní prost?edí


Rorýsi v Poli?ce jsou ohroženi - výzva vlastník?m dom? a stavebním firmám
V sou?asné dob? probíhá chvályhodné zateplování, bohužel však v nevhodnou dobu. » více

29.5.2006 | životní prost?edí, spole?nost

Den Zem? 2006
Po šesté se v Poli?ce konala oslava svátku naší planety Zem?. D?íve jsme se soust?edili p?edevším na odpolední program pro ve?ejnost. I p?es bohatý program se však zú?ast?ovalo pom?rn? málo lidí. Letos jsme to zkusili jinak ? p?ilákat více lidí, p?edevším školy a spíše mládež. » více

14.5.2006 | školství, životní prost?edí, spolkový život

P?íru?ka pro oblast životního prost?edí
Informa?ní místo pro podnikatele ve Svitavách nabízí podnikatel?m P?íru?ku pro oblast životního prost?edí. » více

25.1.2006 | ekonomika, životní prost?edí

Anketa k doprav? kon?í 15.11.2005!
Originální anketní lístky si m?žete vyzvednout ve sb?rných místech, jeden výtisk byl p?iložen v listopadových Jit?enkách. » více

8.11.2005 | kultura, vedení m?sta, životní prost?edí, spolkový život, spole?nost

A21 Poli?ka k anket? a k doprav? v centru Poli?ky - Anketa za?íná práv? dnes!
V minulých m?sících prob?hlo n?kolik náro?ných jednání se zástupci rady m?sta a dopravního odboru M?stského ú?adu v Poli?ce. Snažili jsme se dohodnout, aby se doprava v centru m?sta mohla upravit podle p?ání co nejv?tšího množství lidí. Není to jednoduché i proto, že se ?lov?k musí držet v mezích zákon? o doprav?. P?esto se nám poda?ilo dát dohromady soubor otázek a možných odpov?dí, pomocí kterých m?žete dopravu v centru ovlivnit. » více

1.11.2005 | kultura, ekonomika, vedení m?sta, životní prost?edí, spolkový život, spole?nost

Kraj Smetany a Martin? buduje odpo?ívadla a odpo?inkové zákoutí
Svazek obcí Kraj Smetany a Martin? již zahájil osazování zast?ešených odpo?ívadel. » více

18.10.2005 | sport, životní prost?edí, spole?nost

Reakce místostarosty
Reakce místostarosty Jaroslava Martin? na ?lánek ob?anského sdružení Aristas Poli?ka s názvem "Ale sliby se neplní ...". » více

6.10.2005 | ekonomika, vedení m?sta, životní prost?edí, spole?nost

Ale sliby se neplní ...
Vážení spoluob?ané, ob?anské sdružení Aristas Poli?ka Vás tímto ?lánkem chce seznámit se skute?nostmi, které jsou spojeny se t?emi stavbami ? ?SUCHÝ POLDR A ODBAHN?NÍ RYBNÍK? TROUBNÝ A JAKELSKÝ? a tím jasn? ukázat, že nic nezatajujeme ani nezkreslujeme. » více

3.10.2005 | vedení m?sta, životní prost?edí, spole?nost

Šance pro podnikatele
M?sto Svitavy ve spolupráci s ?eskou energetickou agenturou, regionální kancelá?í CzechInvest a Okresní hospodá?skou komorou Svitavy po?ádá seminá? o dota?ních programech v oblasti úspor energie a obnovitelných zdroj? energie. » více

25.9.2005 | ekonomika, životní prost?edí, spole?nost

Ohlédnutí za letními tábory DDM Poli?ka
Již každoro?n? D?m d?tí a mládeže v Poli?ce po?ádal pro d?ti letní tábory. Tábor? se uskute?nilo 8, z toho jeden p?ím?stský. Sv?j volný ?as zde strávilo 200 d?tí a dosp?lých. » více

22.9.2005 | sport, životní prost?edí, spole?nostpředchozí zprávy   další zprávy >>

 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020