POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je sobota 18.1.2020 - 18:06 hod. SEČ

 

spolkový život


Upálení ?arod?jnic - Poli?ka 2006
Pan inkvizice na vysv?cené p?d? Svatojosefské Jednoty. » více

28.1.2007 | spolkový život, spole?nost

Podpora starostovi, po?ad v TV neobjektivní
10.1.2007 odvysílala soukromá televize reportáž o tom, jak náš sou?asný starosta J. Martin? poškodil bohatého stavitele pana Dufka. Jednalo se zejména o stavbu poldru a inženýrských sítí v lokalit? Mánesova. » více

15.1.2007 | ekonomika, vedení m?sta, životní prost?edí, spolkový život, spole?nost

Rorýsi zachrán?ni, majitelé dom? a stavební firmy spokojeni; návod, jak postupovat p?íšt?
V p?elomu kv?tna a ?ervna byla v Poli?ce jisk?ivá atmosféra. Zateplují se panelové domy a tzv. šedesátka a nikdo si dop?edu z?ejm? neuv?domil, že v t?chto domech nebydlí jen lidé, ale také zvlášt? chrán?ní ohrožení ptá?ci ? rorýsi. » více

17.6.2006 | životní prost?edí, spolkový život, spole?nost

Kulatý st?l 13.6.2006: Doprava v Poli?ce
V úterý 13.6.2006 v 17.00 se v divadelním klubu uskute?ní kulatý st?l na téma doprava v Poli?ce. A21 Poli?ka tak p?ijímá výzvu místostarosty Poli?ky Jaroslava Martin? z kv?tnové Jit?enky. » více

7.6.2006 | vedení m?sta, životní prost?edí, spolkový život, spole?nost

Návrh A21 Poli?ka k postupu zateplování u panelových a bytových dom? obydlených rorýsi a jiným ptactvem ?i netopýry pro rok 2006 v p?ípad? již rozestav?ných staveb
Jsme si v?domi problém?, jež mohou vzniknout stavebním firmám p?i úplném zastavení prací pro letošní rok, navrhujeme tedy kompromisní ?ešení: » více

30.5.2006 | životní prost?edí, spolkový život, spole?nost

Den Zem? 2006
Po šesté se v Poli?ce konala oslava svátku naší planety Zem?. D?íve jsme se soust?edili p?edevším na odpolední program pro ve?ejnost. I p?es bohatý program se však zú?ast?ovalo pom?rn? málo lidí. Letos jsme to zkusili jinak ? p?ilákat více lidí, p?edevším školy a spíše mládež. » více

14.5.2006 | školství, životní prost?edí, spolkový život

Anketa k doprav? kon?í 15.11.2005!
Originální anketní lístky si m?žete vyzvednout ve sb?rných místech, jeden výtisk byl p?iložen v listopadových Jit?enkách. » více

8.11.2005 | kultura, vedení m?sta, životní prost?edí, spolkový život, spole?nost

A21 Poli?ka k anket? a k doprav? v centru Poli?ky - Anketa za?íná práv? dnes!
V minulých m?sících prob?hlo n?kolik náro?ných jednání se zástupci rady m?sta a dopravního odboru M?stského ú?adu v Poli?ce. Snažili jsme se dohodnout, aby se doprava v centru m?sta mohla upravit podle p?ání co nejv?tšího množství lidí. Není to jednoduché i proto, že se ?lov?k musí držet v mezích zákon? o doprav?. P?esto se nám poda?ilo dát dohromady soubor otázek a možných odpov?dí, pomocí kterých m?žete dopravu v centru ovlivnit. » více

1.11.2005 | kultura, ekonomika, vedení m?sta, životní prost?edí, spolkový život, spole?nost

Pražští skauti si vybrali Poli?ku
Kdo v sobotu 8.10.2005 procházel historickým centrem Poli?ky, mohl být p?ekvapený z mnoha mladých lidí a d?tí v historických kostýmech, pláštích a kloboucích. » více

17.10.2005 | kultura, spolkový život, spole?nost

Skauti pro ve?ejnost: Rekordy v b?hu na v?ž kostela, ?
V nenápadném odpoledni ve st?edu14.9.2005 se v Poli?ce uskute?nilo první klání v b?hu na v?ž kostela sv. Jakuba, ke sv?tni?ce Bohuslava Martin?. Padesátka lidí si tak vyzkoušela, za jak dlouho se mohl Bohuslav Martin? dostat nejrychleji dom?. No, ve skute?nosti moc ?asto asi Martin? tak rychle neb?hali, kondici na to ale jist? mít museli. » více

27.9.2005 | kultura, sport, spolkový život, spole?nostdalší zprávy >>

 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020