POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je pátek 24.1.2020 - 14:13 hod. SEČ

 

spolkový život


Skauti p?ijímají nové ?leny do oddílu vl?at
Z d?vodu p?echodu starších vl?at do skautských družin, p?ibíráme chlapce ve v?ku 7 ? 9 let do oddílu vl?at. » více

1.9.2005 | spolkový život

Hledá se rekordman: v b?hu na v?ž kostela, ...
Ve st?edu 14.9.2005 od 15.00 bude v Poli?ce netradi?ní akce. » více

1.9.2005 | spolkový život, spole?nost

Poli?ští skauti a vl?ata prožili pravý skautský tábor
Po letech velkých st?ediskových tábor? tábo?ily naše oddíly zvláš? na dvou táborech. Nabízím vám pohled na tábor vl?at a skaut?. » více

30.8.2005 | spolkový život

Kapka v našem regionu
I v letošním roce prob?hla humanitární akce nazvaná Kapka, kterou již po sedmé po?ádala Nadace pro transplantace kostní d?en? ve spolupráci s Junákem - svazem skaut? a skautek ?R. » více

17.7.2005 | zdravotnictví, spolkový život, spole?nost

Úpravy v parku v Poli?ce na fotografiích s komentá?em
V minulých týdnech prob?hlo n?kolik jednání o úpravách v parku, n?kterých jsem se zú?astnil i já. Ozývají se hlasy proti úpravám, proti m?stské policii, ... » více

11.7.2005 | kultura, sport, životní prost?edí, zdravotnictví, spolkový život, spole?nost

Skauti pomáhají nemocným leukémií
Dne 17. - 19. ?ervna tohoto roku prob?hne již sedmý ro?ník celostátní humanitární akce KAPKA, do n?hož se v letošním roce zapojují skauti tém?? z 60 m?st po celé ?eské republice. » více

16.6.2005 | spolkový život, zdravotnictví, spole?nost

Praktický rádce poli?ského ob?ana - návrh, m?žet pomoct i Vy
Zve?ej?uji návrh otázek do brožurky "Praktický rádce poli?ského ob?ana". Pokud byste m?li kdokoliv návrh na další otázky ?i chcete pomoct s odpov??mi, ozv?te se. Na tuto brožurku jsme získali dotaci z Pardubického kraje a financování a spolupráci máme slíbenou i od starosty Poli?ky. » více

14.6.2005 | kultura, sport, ekonomika, školství, vedení m?sta, životní prost?edí, zdravotnictví, spolkový život, spole?nost

A21 Poli?ka se p?ipojilo k reakci na výroky Václava Klause.
Václav Klaus nedávno na summitu Rady Evropy promluvil o nebezpe?ném vlivu neziskových nevládních organizací na demokracii a ve?ejný život. Proti t?mto slov?m se již ohradili bývalý disidenti, v pond?lí i neziskové organizace. » více

8.6.2005 | kultura, sport, ekonomika, školství, vedení m?sta, životní prost?edí, spolkový život, zdravotnictví, spole?nost

A21 Poli?ka se dohodlo na spolupráci se starostou
Více než t?íhodinové jednání má své plody - spolupráce na tvorb? i financování nau?né stezky a Praktického rádce poli?ského ob?ana. Významná je dohoda o nové anket? k doprav? v centru m?sta a následného postupu. » více

26.5.2005 | vedení m?sta, životní prost?edí, spolkový život, spole?nost

22.4.2005 - Doprava v centru, slune?ní energie v praxi a jak na povodn? na Dni Zem? v Poli?ce
Slune?ný, ale chladný den 22.4.2005 pat?ilo nám?stí Palackého svátku naší Zem?. Hlavním tématem letošního Dne Zem? se stala doprava v centru Poli?ky, protipovod?ová opat?ení a solární energie. » více

13.5.2005 | školství, životní prost?edí, spolkový život, spole?nostpředchozí zprávy   další zprávy >>

 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020