POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je pondělí 20.1.2020 - 04:26 hod. SEČ

 

spole?nost


Vyso?ina jak ji vidím já, tisíc tvá?í strom? Vyso?iny
TJ B?eziny a Sdružení p?átel historie Vyso?iny vyhlašují druhý ro?ník fotografické sout?že pro amatérské fotografy. Sout?ž je vypsána ve dvou kategoriích: VYSO?INA JAK JI VIDÍM JÁ a TISÍC TVÁ?Í STROM? VYSO?INY. Sout?ž trvá do 30. ?ervna 2008. » více

3.2.2008 | životní prost?edí, spole?nost

Prosincová Mozaika
Aktivity SV? Mozaika Poli?ka v m?síci prosinci 2007. Srde?n? Vás zveme na tradi?ní akci VÁNOCE V MOZAICE. » více

2.12.2007 | spole?nost

Hv?zdy pro Poli?ku
Víte jak je letos ozdoben poli?ský váno?ní strom? Krásnými st?íbrnými hv?zdami! A víte, kde se tento nápad zrodil? Ve St?edisku volného ?asu Mozaika. » více

2.12.2007 | spole?nost

DPS Penzion informuje ...
Z ?innosti DPS Penzion ? ?íjen, pozvánka DPS Penzion ? prosinec. » více

2.12.2007 | spole?nost

Rozvrh plavání pro ve?ejnost prosinec 2007
Rozvrh plavání pro ve?ejnost prosinec 2007 » více

2.12.2007 | sport, spole?nost

Listopadová Mozaika
Aktivity SV? Mozaika Poli?ka v m?síci listopadu 2007. Jste zváni do otev?ené výtvarné dílny pro d?ti a dosp?lé HV?ZDY PRO POLI?KU. » více

6.11.2007 | spole?nost

DPS Penzion informuje ...
Z ?innosti DPS Penzion ? zá?í, pozvánka DPS Penzion ? listopad. » více

30.10.2007 | spole?nost

Drakiáda
V ned?li 14. ?íjna 2007 se koná v Poli?ce tradi?ní akce pro d?ti ? Drakiáda. Na letišti v Poli?ce se sejdou d?ti s rodi?i z Poli?ky a p?ilehlých vesnic na tradi?ní akci, kterou po?ádá SV? Mozaika Poli?ka ve spolupráci s Aeroklubem Poli?ka. » více

15.10.2007 | spole?nost

Mozaika vzpomíná na d?tské letní tábory 2007
Mozaika vzpomíná na d?tské letní tábory 2007. » více

9.10.2007 | sport, školství, spole?nost

Vlajka Poli?ky na Pamíru
28.7.2007 v 16.15 hod. se dv?ma poli?ským horolezc?m, bratr?m Martinovi a Petrovi Mazalovým, povedlo vystoupit na Pik Nezávislosti, všeobecn? známý jako Pik Lenina, vysoký 7134 m. Hora se nachází v severním Pamíru, t?etím nejvyšším horstvu planety, na kyrgyzsko-tádžické hranici. » více

3.10.2007 | sport, spole?nostdalší zprávy >>

 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020