POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je sobota 18.1.2020 - 19:02 hod. SEČ

 

zdravotnictví


Názor k vyhlášce m?sta k pohybu ps?
Vážení, mám dotaz na ty kte?í vydávají pouze zákazy týkající se ps?. Bohužel všichni co ps?m rozumí a chápou jejich životní pot?eby, tak v?dí, že v?tšina ps? pat?í do skupiny kde jim vyhovuje pohyb klusem. » více

8.8.2007 | životní prost?edí, zdravotnictví

?ervnová Mozaika
Aktivity SV? Mozaika Poli?ka v m?síci ?ervnu 2007. » více

29.5.2007 | zdravotnictví, spole?nost

Drogy v našem život?
V Poli?ce se uskute?ní výstava fotografií Jind?icha Štreita. Tento prezidentem ocen?ný um?lec bude vystavovat expozici fotografií s drogovou tématikou. Ta bude k nahlédnutí od 19. února do 9. b?ezna 2007 v M?stském muzeu a galerii Poli?ka. V dopoledních hodinách bude výstava ur?ena pro zájemce ze škol a bude dopln?na interaktivními besedami s preventisty Pardubického kraje. V odpoledních hodinách potom bude výstava otev?ena široké ve?ejnosti. » více

30.1.2007 | školství, zdravotnictví, spole?nost

CANTES sedmý rok ?innosti
Canisterapeutický svaz CANTES za?íná sedmý rok své ?innosti. Sedmi?ka by m?la být š?astné ?íslo. Št?stí by bylo, pokud dojde k dalšímu p?ílivu ochotných a zodpov?dných lidí do svazu. Št?stí bude, když ?len?m bude p?inášet canisterapie radost z dosažených výsledk? a spokojenost klient?m i vedení za?ízení kde se výkony provádí. » více

11.1.2007 | zdravotnictví, spole?nost

Návšt?va ze Speciální školy v Ústí nad Orlicí
Ve st?edu ráno p?ivezl autobus do Poli?ky na canesterapii skupinku d?tí ze SpŠ v Ústí nad Orlicí. ?trnáct d?tí z toho deset vozí?ká?? se zapojily do canisterapie ?Škola hrou?. » více

30.10.2006 | zdravotnictví, spole?nost

Školení psovod? CANTESu a testování canisterapeutických ps?
Školení psovod? a testování ps? se již po šesté uskute?nilo v campu Borová ve dnech 15. -17. 9. 2006. Pro ú?astníky byla velice náro?ná sobota, kdy probíhaly p?ednášky: veterinární, psychologie, gerontologie, speciální pedagogiky, sociologie a po stránce právní p?ednášela právni?ka a soudce. » více

28.9.2006 | zdravotnictví, spole?nost

Canisterapie skupina Poli?ka rozši?uje p?sobnost
Canisterapeutická skupina CANTES Poli?ka rozši?uje svojí ?innost. Požadavk? od r?zných za?ízeni je stále více. Bohužel ochotných a schopných lidí kte?í by canisterapii cht?li d?lat je stále málo. Mimo rozši?ování ?innosti v dosavadních za?ízeních kam týmy CANTESu dochází a nebo dojíždí p?icházejí požadavky i ze vzdálených míst. Situace je ?ešená tak, že kde je nasazeno více canisterapeutických tým?, tak se sice na úkor klient? jeden tým p?esune na nové pracovišt? do m?st kde jsou ob?ané k t?m postiženým ješt? více lhostejní snad sobe?t?jší. » více

31.7.2006 | zdravotnictví, spole?nost

Humanitární akce kapka poosmé ...
Humanitární akce Kapka, kterou každoro?n? po?ádá Junák ve spolupráci s Nadací pro transplantace kostní d?en?, se pomalu stává i v Poli?ce milou tradicí. » více

1.6.2006 | zdravotnictví, spole?nost

Pro? jít k volbám?
Do parlamentních voleb chybí pár dní. Ú?astnit se voleb není povinnost, ale právo a toho bychom m?li využít. Protože pracuji ve zdravotnictví, zajímá m? m?j další osud jako zdravotníka a zárove? pacienta. » více

22.5.2006 | ekonomika, zdravotnictví, spole?nost

Cantes skupina Poli?ka je v potížích
Nejedná se o potíže s výkonem canisterapie, ale stálým nár?stem žadatel? o poskytování t?chto služeb. » více

3.5.2006 | zdravotnictví, spole?nostdalší zprávy >>

 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020