POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je pátek 24.1.2020 - 14:10 hod. SEČ

 

A21 Poli?ka k anket? a k doprav? v centru Poli?ky - Anketa za?íná práv? dnes!

úterý 1.11.2005 V minulých m?sících prob?hlo n?kolik náro?ných jednání se zástupci rady m?sta a dopravního odboru M?stského ú?adu v Poli?ce. Snažili jsme se dohodnout, aby se doprava v centru m?sta mohla upravit podle p?ání co nejv?tšího množství lidí. Není to jednoduché i proto, že se ?lov?k musí držet v mezích zákon? o doprav?. P?esto se nám poda?ilo dát dohromady soubor otázek a možných odpov?dí, pomocí kterých m?žete dopravu v centru ovlivnit.  Z historie jednání A21 Poli?ka
 P?ed rokem se centrum m?sta pro v?tšinu lidí ne?ekan? otev?elo doprav?. Vzbudilo to velkou nevoli, aspo? podle ohlas?, které se k nám dostaly. Ve?ejnost se zaktivovala zejména úmyslem otev?ít k?ižovatku u knihovny, proti ?emuž vznikla i petice. V zim? se v centru po napadání sn?hu doprava v centru prakticky zhroutila. A21 Poli?ka se snažila vymyslet úpravy dopravy tak, jak by to mohlo být lepší. Vytvo?ili jsme anketu, abychom zjistili názor ob?an? a hájili ho na kulatém stole u p?íležitosti Dne Zem? v Poli?ce. M?sto si vytvo?ilo také svoji anketu a na kulatém stole jsme se dohodli, že se budeme snažit spolupracovat na ?ešení situace. Spolupráci nám nabídlo i Centrum dopravního výzkumu p?i ministerstvu dopravy (CDV) a dopravní fakulta ?VÚT.
 K sou?asné anket?
 Pozd?ji jsme se dohodli, že anketa, kterou cht?la rada m?sta uspo?ádat na podzim bude ve spolupráci s A21 Poli?ka. P?es ur?ité problémy nakonec vznikla komise lidí z r?zných zú?astn?ných stran. Výsledek ankety by m?l být závazný pro další postup. Aby nedošlo k jakémukoliv napadení, konzultovali jsme otázky i zp?sob jednání se sociologem z CDV.  Názory byly velmi protich?dné a n?které naše otázky se musely díky v?tšinovému hlasování škrtnout. P?esto si myslím, že vznikla kvalitní anketa, která umožní ve?ejnosti ?íct sv?j názor. Tento názor bude sm?rodatný i pro další jednání A21 Poli?ka. P?išli jsme s n?kolika návrhy, jak dopravu v centru zdokonalit, na n?kterých bodech jsme se již i shodli s vedením m?sta a s dopravním odborem. Nyní to bude na Vás. Aby výsledek byl objektivní, bude se muset zú?astnit aspo? cca 500 lidí.
 Návrhy A21 Poli?ka k možnému ?ešení dopravní situace v centru

 • omezit vjezd automobil?, nap?. zpoplatnit vjezd do m?sta, vjezd m?že být r?zn? drahý v r?znou dobu, nebo
  • zvýšit parkovné, nebo
  • povolit vjezd jen obyvatel?m, dopravní obsluze, ...
 • záchytná parkovišt? zdarma, vybavit parkovišt? WC, hlídání kamerovým systémem, vyhradit parkovišt? pro autobusy
 • výrazn? navád?jící zna?ky pro záchytná parkovišt?
 • problém vjezdu cyklist? do m?sta u kruhového objezdu, ?ešit cyklistickou dopravu celkov?
 • pamatovat na bezbariérové p?ístupy na chodník
 • k?ižovatku u knihovny nechat zav?enou. Pokud je nutný druhý výjezd z m?sta pro p?ípad havárie, mohl by zde být uzamykatelný sloupek, který by šel v nouzi odd?lat.
 • nahradit sou?asné p?í?né prahy jiným ?ešením, uvážit, kde jich je málo ?i kde jsou zbyte?né
 • omezit parkování na nám?stí nap?. na stejnou míru jako p?ed zm?nou. Auta okolo nám?stí kazí dojem hezkého m?sta.

Anketu naleznete krom? Jit?enky i na tomto míst?:http://www.a21policka.org/obrazky/2005/anketa2.pdf

Za A21 Poli?ka

René Habrman

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 1785
 datum a čas uložení: 1.11.2005 - 15:33:19
 počet dní od uložení zprávy: 5196
 zpráva je zařazena do kategorie(í): kultura
ekonomika
vedení m?sta
životní prost?edí
spolkový život
spole?nost
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020