POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je pátek 24.1.2020 - 15:04 hod. SEČ

 

Humanitární akce kapka poosmé ...

čtvrtek 1.6.2006 Humanitární akce Kapka, kterou každoro?n? po?ádá Junák ve spolupráci s Nadací pro transplantace kostní d?en?, se pomalu stává i v Poli?ce milou tradicí.Také letos si skauti a skautky najdou ?as a ve dnech 15.-16. 6. budou v Poli?ce na Benzin? nabízet ?idi??m umytí p?edních skel a vybírat drobné p?ísp?vky, které jim ochotní ?idi?i jist? rádi v?nují. Výt?žek z této dobrovolné sbírky p?jde na konto Nadace pro transplantace kostní d?en?, která tak v lo?ském roce získala celkových 667.514,- K?. Akce se tehdy zú?astnili skauti z 52 m?st celé ?R a obsadili p?es 150 ?erpacích stanic. I díky této sbírce se tak ?eskému národnímu registru dárc? d?en? poda?ilo získat v roce 2005 teprve jako ?tvrtému registru na sv?t? prestižní akreditaci od Sv?tové asociace dárc? d?en? ( World Marrow Donor Association ? WMDA ). Akreditace WMDA je zlatá medaile také pro Vás: ochotné ?idi?e a ?idi?ky, kte?í v uvedené dny zavítají na ?erpací stanice a skaut?m v tri?kách s logem KAPKY v?nují libovolnou finan?ní ?ástku. Pokud se Vám tento termín nebude hodit, nebo budete mimo Poli?ku, m?žete zavítat mimo jiné na Benzinu do Svitav, kde KAPKA prob?hne ve dnech 16.-18. 6., p?ípadn? m?žete zaslat dárcovskou SMS ve zn?ní DMS KOSTNIDREN na ?íslo 87777. A kdo má srdce opravdu otev?ené, rádi ho p?ivítáme mezi nada?ními spolupracovníky, ?i jako nové potencionální dárce kostní d?en?. Více na tel. 377 521 753, www.kostnidren.cz, www.transplantace.cz.

Radka Dušková a

Hana Vraspírová

poznámka administrátorů zpravodajství:

Tento ?lánek sponzoruje Poli?ské internetové zpravodajství.

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 1753
 datum a čas uložení: 1.6.2006 - 23:15:01
 počet dní od uložení zprávy: 4984
 zpráva je zařazena do kategorie(í): zdravotnictví
spole?nost
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020