POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je pátek 24.1.2020 - 15:34 hod. SEČ

 

Rorýs na M. Bureše se snaží krmit svá mlá?ata i za cenu svého života!

sobota 10.6.2006 Z e-mailu: sobota 10.6.2006, 13.00 hod.: "Snažil jsem se vytáhnout uvíznutého rorýse z díry, ale necht?l. Drží se tam jak klíšt?. Asi tam má mlá?ata."Zprávu jsem dostal od manžel? Lipenských. Oprávn?n? jsou z nastalé situace rozho??eni. Snažili se dovolat n?jaké pomoci. P?i pr?zkumu podobné situace o den pozd?ji jsme vid?li, že ostatní rorýsi se snažili pomáhat rorýsovi v trubce, která má pr?m?r pouhé 4 cm. Trubky jsou v polystyrénu vsazeny n?kdy i mimo v?trací otvory v panelu, každopádn? však neumožní p?ístup rorýs? k hnízdu.

Rorýs? je mi z d?vodu zateplování velmi líto, je to hodn? kruté. Mezitím se mnozí obyvatelé zateplovaných dom? cítí, že jim je k?ivd?no, že musí platit za pozastavené práce, ... Je mi to také líto, obyvatel?m a stavebním firmám se komplikuje situace.

Na druhou stranu je o to smutn?jší, že tato firma zaslepila trubkami tyto otvory ve st?edu 7.6.2006, a?koliv pár dní p?ed tím požádala o povolení k pokra?ování prací na Krajský ú?ad Pardubice - jedin? ten m?že pokra?ování prací povolit. Krajský ú?ad Pardubice povolení dosud nevydal, ve st?edu 14.6.2006 bude jednání pro zú?astn?né strany.

Ze sou?asné situace je z?ejmé, že kdyby se firmy držely aspo? našeho doporu?eného postupu, z?ejm? by rorýsi opravdu mlá?ata vyvedli a hnízdišt? by jim z?stala zachována. Rorýsi se mlá?at?m snaží pomoct za každou cenu, i p?es p?ekážku úzké trubky. Mám pocit, že t?mito pr?kaznými fotografiemi se situace pro další postup prací spíše zhorší.

Po Poli?ce se ?íká, že jsem situaci ohledn? zazdívání rorýs? nahlásil na ?IŽP. Ani já, ani A21 Poli?ka jsme to ale nebyli. Situaci jsme cht?li ?ešit domluvou. Mezitím však n?kdo na ?IŽP zavolal. A? se to ale komukoliv líbí nebo nelíbí, zachoval se tak správným zp?sobem, ctil zákon.

René Habrman

další obrázky ke zprávě:

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 1826
 datum a čas uložení: 10.6.2006 - 23:49:15
 počet dní od uložení zprávy: 4975
 zpráva je zařazena do kategorie(í): životní prost?edí
spole?nost
Rorýs. Rudolf ?elechovský, 2.6.2008 - 07:28:46 seč
Rorýsi Zdenek Lipenský, 29.6.2006 - 22:35:57 seč
Ohrožení hnízd rorýs? Pavel Sk?ivan, 27.6.2006 - 11:44:54 seč
Rorýsi Jana ko?iráfová, 15.6.2006 - 13:38:05 seč
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020