POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je pátek 24.1.2020 - 14:44 hod. SEČ

 

Rorýsi zachrán?ni, majitelé dom? a stavební firmy spokojeni; návod, jak postupovat p?íšt?

sobota 17.6.2006 V p?elomu kv?tna a ?ervna byla v Poli?ce jisk?ivá atmosféra. Zateplují se panelové domy a tzv. šedesátka a nikdo si dop?edu z?ejm? neuv?domil, že v t?chto domech nebydlí jen lidé, ale také zvlášt? chrán?ní ohrožení ptá?ci ? rorýsi.Zateplování pokra?uje

 Vždy jen od konce dubna do p?lky srpna k nám létají z Afriky, aby zde vyvedli svá mlá?ata.

 V první fázi jsme se za A21 Poli?ka a ?SOP pokusili domluvit s jednou stavební firmou, což se docela da?ilo ? kompromisn? bylo ujednáno, že zateplování bude pokra?ovat, ale z?stanou zachovány všechny v?trací otvory a práce budou omezeny na ur?itou dobu. Pak jsme cht?li aby se podobn? zachovali stavební firmy i na dalších t?ech zateplovaných domech a p?edali tuto starost na MÚ. O situaci se však za?ala zajímat ?IŽP a firmy musely požádat o výjimku ze zákona na Pardubický kraj. Ten za?al okamžit? jednat a požádal nás o provedení pr?zkumu, kde ptáci hnízdí a byla domluvena sch?zka na 14.6.2006, kde se vše roz?eší.

 Pr?zkumu se ujali poli?ští skauti ? nejmladší vl?ata a naopak i ti nejstarší ? oldskauti a potvrdili, že rorýsi hnízdí na všech t?chto domech ze všech stran (pokud nebyly otvory zad?lány m?ížkou), dokonce i pro rorýse v netypicky nízkých polohách v úrovni prvního patra.

 Jednání 14.6. bylo p?átelské a vedeno snahou se domluvit. V p?ípad? šedesátky (Jiráskova 608-610) byla situace nejsložit?jší. Rorýsi zde hnízdí ve v?tracích šachtách propojených s bytem. Pokra?ovat se m?že dál, ale k zakrytí t?chto otvor? dojde až po vyhnízd?ní ve druhé p?lce srpna. Jako náhrada za toto po?etné hnízdišt? se domluvilo, že pod st?echou budou zav?šeny speciální budky pro rorýse. Na ostatních domech situace byla jednodušší ? rorýsi hnízdí v prostorách mezi stropem a st?echou a tam nikomu nevadí. Z?stanou jim zachovány všechny otvory a to ve tvaru p?vodních otvor? (s výjimkou již hotových dom?), op?t s omezením práce v horním pat?e na ur?ité hodiny. 

 Do budoucna - pokud budete chtít zateplovat d?m, kde hnízdí ptáci, manipulovat s hnízdišti jakýchkoliv pták?, pot?ebujete k tomu povolení orgánu ochrany p?írody, jinak porušíte zákon a hrozí i n?kolikamilionové pokuty. To se v Poli?ce m?že týkat mimo rorýs? i kavek, které hnízdí zejména v komínech. Vždy se dá najít cesta k vzájemné domluv?.

 Upozorn?ní na nebezpe?í polystyrenu ? stále ?ast?ji se objevují p?ípady, kdy se do polystyrenových fasád snaží strakapoudi a datli vyklovat díry, což se jim snadno da?í. V t?chto dírách se pak mohou uhnízdit další ptáci, z ?ehož asi majitelé nebudou p?íliš š?astni. Existují pokusy o malování strašák? ? dravc? na fasády, ale ú?innost asi není p?íliš vysoká. Možná by stálo za zvážení, zda by nebylo vhodn?jší použít jiný materiál pro zateplení.

Za A21 Poli?ka a ?SOP Poli?ka

René Habrman

další obrázky ke zprávě:

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 1888
 datum a čas uložení: 17.6.2006 - 14:39:09
 počet dní od uložení zprávy: 4969
 zpráva je zařazena do kategorie(í): životní prost?edí
spolkový život
spole?nost
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020