POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je pátek 24.1.2020 - 16:07 hod. SEČ

 

Návšt?va ze Speciální školy v Ústí nad Orlicí

pondělí 30.10.2006 Ve st?edu ráno p?ivezl autobus do Poli?ky na canesterapii skupinku d?tí ze SpŠ v Ústí nad Orlicí. ?trnáct d?tí z toho deset vozí?ká?? se zapojily do canisterapie ?Škola hrou?.-- foto: Zden?k Tauer (c) --

D?ti se u?ily ur?ovat barvy a tvary, po?ítat i ?íst a to k možnostem svého postižení. Krom barevných desti?ek ur?ovaly barvy vodítek a obojk? na psy. Pes byl motiva?ní ?initel. Za správný výkon mohlo dít? odm?nit psa. Chodící d?ti vodily psy mezi stoly a stejnou dráhu projížd?ly d?ti na invalidním vozíku a pes je vedl. Posilování psychiky d?tí p?i práci se psem. Individuální rehabilitace r?zným polohováním a rehabilitace skupinek. ?Granulování? podporovalo odvahu d?tí a zárove? vyvolávalo veselí. D?ti ležely na zádech a na jejich t?lí?ka se položilo n?kolik pamlsk?. Byli pušt?ni psi a ty pamlsky opatrn? z d?tí sesbírali. Dále se provád?la dotyková stimulace, kdy d?ti ukazovaly a dotýkali se r?zných ?ásti t?la ps?.

Blíží se poledne a p?ichází doba rozlou?ení. Naposled pohlazení psa a podání pamlsku. Fenka Heldi?ka Mgr. Šifnerové a n?mecký ov?ák Blesk Zde?ka Tauera touží po odpo?inku. D?ti, u?itelky, asistentky a asistenti se vydávají k autobusu. Mnoho zážitk? a dojm?. Podle informace dolehla na všechny v autobusu únava. Po p?íjezdu do školy m?ly d?ti co vypráv?t ?ekajícím rodi??m. Akce se vyda?ila ke spokojenosti všech.

Na záv?r nutno pod?kovat  Ing. Radce Vrabcové  a kolektivu DIC Poli?ka za p?ípravu a pomoc po celou dobu akce. Bez p?íkladného p?ístupu Mgr. Davida Šafá?e, který umožnil provést akci prop?j?ením za?ízení v zahrad? u mlýna. Jinak by d?ti p?išly o canisterapii. V?elý dík všem i za n?.

Zden?k Tauer

další obrázky ke zprávě:

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 1747
 datum a čas uložení: 30.10.2006 - 20:20:13
 počet dní od uložení zprávy: 4833
 zpráva je zařazena do kategorie(í): zdravotnictví
spole?nost
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020