POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je pátek 24.1.2020 - 15:16 hod. SEČ

 

B?eziny mýma o?ima, Vyso?ina jak ji vidím já

neděle 7.1.2007 TJ B?eziny a Sdružení p?átel historie Vyso?iny vyhlašují první ro?ník fotografické sout?že pro amatérské fotografy. Sout?ž je vypsána ve dvou kategoriích: B?EZINY MÝMA O?IMA a VYSO?INA JAK JI VIDÍM JÁ. Sout?ž trvá od 20. prosince 2006 do 30. ?ervna 2007."Fotografie nemá reprodukovat viditelné, ale u?init viditelným neviditelné."

Fotografie díky d?stojníku francouzské armády (Joseph - Nicéphore Niépce) slavila jedno ze svých slavných výro?í. Jednoho letního dne roku 1826, to znamená p?ed osmdesáti lety, vytvo?il tento Francouz první opravdovou fotografii. Toto výro?í a naše práce na obnovení starých fotografických materiál? z poz?stalosti jednoho z pr?kopník? amatérské fotografie na vyso?in? pana Nunvá?e nás podnítilo k vyhlášení této fotografické sout?že. Dá se samnoz?ejm? namítat, že pokusy s fotografováním jsou staršího data. To vše m?že být pravdou, jen jeden je ale první. A tak na oslavu vzniku FOTOGRAFIE vyhlašujeme sout?ž s jejichž pravidly Vás následn? seznamujeme.

Podmínky sout?že:
Zasílejte fotografie barevné i ?ernobílé, formát 13 x 18 cm a v?tší. Z digitálních fotoaparát? dodávejte i data a to ve formátu JPG nebo RAW (max. rozm?r a kvalita) vypálené na CD nebo DVD. Maximální po?et fotografií je deset od jednoho autora. Seriál fotografií do 12 snímk? je považován za jednu fotografii. Sout?ž je ur?ena výhradn? amatérským fotograf?m bez ohledu na místo jejich bydlišt?.

Organizace:
Sout?ž trvá od 20. prosince 2006 do 30. ?ervna 2007. V ?ervenci zasedne porota a vybere nejhodnotn?jší snímky. Nejlepší fotografie budou od srpna do zá?í vystaveny v budouv? bývalé školy na B?ezinách. Pro autory vít?zných fotografií jsou p?ipravena ?estná uznání a drobné ceny.

Každá fotografie musí být na zadní stran? ozna?ena štítkem s následujícími údaji:
1) název práce
2) místo odkud záb?r pochází
3) jméno autora a jeho v?k
4) adresa a telefon autora

Pro digitální foto nutno tyto informace uvést v doprovodném souboru typu TXT nebo DOC, variantn? tyto informace m?že obsahovat EXIF fotografie.

Zásilku ozna?te slovem FOTO a zpáte?ní adresou a zašlete na adresu:
p. Ji?í Schreiber, B?eziny 101, pošta Poli?ka, PS? 572 01

Pro p?ijetí do sout?že bude rozhodující datum na razítku. Fotografie budou po skon?ení sout?že uloženy v archivu obce a vyhlašovatelé si vyhrazují právo použít hodnotné snímky k výstavám a publika?ním ú?el?m s uvedením autora.


Poli?ské internetové zpravodajství podporuje mediáln? tuto sout?ž.

za Poli?ské internetové zpravodajství

Pavel Sodomka

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 12277
 datum a čas uložení: 7.1.2007 - 21:56:41
 počet dní od uložení zprávy: 4764
 zpráva je zařazena do kategorie(í): spole?nost
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020