POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je pátek 24.1.2020 - 14:10 hod. SEČ

 

V?trné elektrárny v Poli?ce

pondělí 15.1.2007 Za poslední období dostalo naše m?sto n?kolik konkrétních nabídek na realizaci projektu v?trných elektráren. Nyní jsme ve fázi, kdy shromaž?ujeme nezbytné informace a to jak ekonomické, technické, ale také i jaký vliv to bude mít na životní prost?edí v našem m?st?.-- ilustra?ní foto: Pavel Sodomka (c) --

V této v?ci jsme oslovili i m?sto Svitavy, konkrétn? pana starostu Brýdla. V Poli?ce se konala sch?zka, kde bylo konstatováno, že se Poli?ka i Svitavy nachází ve stejné situaci,tzn. na samotném po?átku. Byla dohodnuta neformální spolupráce mezi ob?ma m?sty p?i získávání informací o této problematice, s tím že budeme pokra?ovat v jednáních.

Je nezbytn? nutné a samoz?ejmé, že o této v?ci budeme informovat ob?any a budeme se intenzivn? zajímat o jejich názory. P?ípadná realizace musí být v maximáln? shod? s názorem obyvatel Poli?ky.

O v?trné elektrárny se zajímáme hlavn? kv?li dopad?m na finan?ní prost?edky m?sta. Pokud by se prokázalo, že by tento projekt mohl mít tak zna?ný ekonomický p?ínos pro naše m?sto, jak tvrdí firmy, které zasílají nabídky, tak si nem?žeme dovolit tomuto tématu nev?novat pozornost. Nebo? by to mohlo mít v budoucích letech pozitivní dopad na m?stské rozpo?ty a tím i dopad na všestranný rozvoj m?sta.

tisková mluv?í M?sta Poli?ky

Petra Martin?

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 2148
 datum a čas uložení: 15.1.2007 - 21:48:00
 počet dní od uložení zprávy: 4756
 zpráva je zařazena do kategorie(í): ekonomika
vedení m?sta
životní prost?edí
Podprahový hluk Jan Pokorný, 6.12.2010 - 10:28:42 seč
Nedejte se mýlit Zden?k Svoboda, 4.7.2007 - 14:43:25 seč
dotaz petr Moravec, 28.3.2007 - 14:01:51 seč
dotaz petr Moravec, 28.3.2007 - 13:57:41 seč
v?trné el. Pechá?ek Vladimír, 28.1.2007 - 23:23:16 seč
Re: v?trné el. R.Štefek, 27.3.2007 - 14:12:33 seč
Re: Re: v?trné el. Pechá?ek Vladimír, 30.3.2007 - 15:54:15 seč
Re: Re: v?trné el. Pavel Sodomka, 29.3.2007 - 23:06:07 seč
co na to ja e, 25.1.2007 - 19:39:44 seč
Vlastnictví m?sta R.Štefek, 16.1.2007 - 14:43:48 seč
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020