POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je pátek 24.1.2020 - 15:28 hod. SEČ

 

Vyjád?ení k reportáži Hráz vysílanou v po?adu Na vlastní o?i

středa 17.1.2007 Nezávislá soukromá televizní stanice odvysílala 10.1. 2007 ve svém po?adu Na vlastní o?i reportáž s názvem Hráz. Po shlédnutí této relace ?iní M?sto Poli?ka následující prohlášení.-- foto: Pavel Sodomka (c) --

Suchý poldr je standardní stavba, provedená po ?ádném výb?rovém ?ízení. Se zhotovitelem byla realizace stavby ošet?ena smlouvou o dílo, ve které se mj. upravovala i problematika jako jsou nap?. p?ípadné vícepráce. V p?ípad? víceprací bylo podmínkou jejich provedení p?edchozí odsouhlasení rozsahu a náklad? na vícepráce ob?ma smluvními stranami a uzav?ení písemného dodatku ke smlouv?. Jedin? za spln?ní t?chto podmínek byl zhotovitel oprávn?n provést odsouhlasené vícepráce a ty pak M?stu Poli?ce, jako objednateli, vyú?tovat. Zhotovitel však tyto podmínky nesplnil a navíc po M?stu Poli?ce požadoval úhradu víceprací, které nebyly ze strany zhotovitele provedeny.

Vzhledem k nesrovnalostem p?i provád?ní díla ze strany zhotovitele a k ned?vodným nárok?m uplat?ovaným ze strany zhotovitele požádalo M?sto Poli?ka  o  zpracování  znaleckých posudk? znalecký ústav se zam??ením na rozsah a cenu díla a na kvalitu provedeného díla.

Oba tyto posudky oprav?ují m?sto Poli?ku k postoji, který byl a je zastáván. M?sto na základ? záv?r? znaleckého posudku týkajícího se kvality provedeného díla muselo provést demontáž a zásadní opravy bezpe?nostního betonového p?elivu a dodate?né obetonování výpustní roury, dle tohoto posudku bylo totiž dílo nebezpe?né svému okolí.

Dle znaleckého posudku se zam??ením na rozsah díla a jeho cenu vyplývá, že cena za dílo uhrazená m?stem je odpovídající rozsahu a obsahu  díla.

M?sto Poli?ka vzhledem k vadnosti provedeného díla a vynaložení náklad? na opravu vadného díla nárokuje po zhotoviteli z titulu odpov?dnosti za vady slevu. M?sto u?inilo veškeré právní kroky, aby zabránilo neoprávn?ným požadavk?m ze strany zhotovitele a aby zajistilo nápravu vadného díla zp?sobeného zhotovitelem.

Je velmi zarážející a neetické, jestliže si zpracovatel reportáže nezajistí kvalifikované materiály, aby mohl objektivn? informovat ve?ejnost a vychází pouze a jen z tvrzení jedné ze stran, aniž by provedl ov??ení si takových tvrzení  a taková tvrzení pak p?edestírá jako ov??ené skute?nosti. Je dobré zd?raznit, že M?sto Poli?ka nabízelo reportérce po?adu Na vlastní o?i podrobné informace o pr?b?hu realizace, ale ona tyto informace odmítla.

Pokud by ani tyto argumenty nesta?ily, mohou se p?ípadní zájemci kontaktovat s vedením m?sta a celý problém podrobn? prodiskutovat.

Tisková mluv?í m?sta Poli?ky

Petra Martin?

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 2002
 datum a čas uložení: 17.1.2007 - 23:29:33
 počet dní od uložení zprávy: 4754
 zpráva je zařazena do kategorie(í): ekonomika
vedení m?sta
Reportáž Na vlastní o?i Dalibor Dufek, 26.1.2007 - 10:04:40 seč
Suchý poldr Holasová, Novotná, Sedlmajero, 25.1.2007 - 09:26:38 seč
Nezávislá televizní stanice ?! Jan Novotný, 19.1.2007 - 09:01:27 seč
Re: Nezávislá televizní stanice ?! René Habrman, 19.1.2007 - 11:02:36 seč
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020