POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je pátek 24.1.2020 - 15:48 hod. SEČ

 

Reakce na prohlášení M?sta Poli?ky

neděle 21.1.2007 Vyjád?ení stavitele stavby Suchý poldr Poli?ka k prohlášení, které u?inilo M?sto Poli?ka ve Vyjád?ení k reportáži Hráz vysílané v po?adu Na vlastní o?i.-- foto: Pavel Sodomka (c) --

Po ?ádném výb?rovém ?ízení jsem v únoru 2004 podepsal s M?stem Poli?ka  smlouvu o dílo na akci Suchý poldr Poli?ka, kde podkladem byla první projektová dokumentace. V ?ervnu 2004 byla zpracovaná na základ? požadavk? odboru životního prost?edí M?Ú Poli?ka nová dokumentace avšak bez rozpo?tu. Na základ? této dokumentace došlo k rozší?ení celé stavby.

Vzhledem k tomu, že došlo ke zvýšení objemu prací na stavb? oproti podepsané smlouv? o dílo, upozor?oval jsem od po?átku investora na vznik víceprací. Nejprve jsem tak ?inil ústn? pozd?ji písemn? zápisem do stavebního deníku (dle podmínek pro uplatn?ní víceprací uzav?ené smlouvy o dílo) a dále n?kolika písemnými výzvami. Rozpo?et víceprací se zdál m?stu vysoký, a proto objednalo posudek u znaleckého ústavu STAVEXIS s.r.o. Brno, který ?erpal informace (jak je v n?m uvedeno) z podklad? dodaných a zárove? vysv?tlených Jaroslavem Martin?. Pro? tyto podklady nedodával technický dozor investora ing. Lubomír Vl?ek?

Usnesením zastupitelstva m?sta dne 23.6.2005 byla schválena rozpo?tová zm?na ?. 2/2005, kde mimo jiné byly schváleny vícepráce dle posudku v ?ástce 1.480 tis K? nikoliv však uhrazeny dodavateli stavby. Jak je možné, že M?sto Poli?ka dnes tvrdí, že vícepráce nebyly nikdy objednány, když byly znaleckým posudkem ocen?ny a posléze schváleny zastupitelstvem m?sta?

V kv?tnu 2005 prob?hlo kolauda?ní ?ízení p?íslušným odborem M?Ú Poli?ka. Záv?ry kolauda?ního rozhodnutí byly takové, že stavba  je funk?ní, bezpe?ná a skute?né provedení stavby ani její užívání nebude ohrožovat ve?ejné zájmy. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 30.5.2005. Stavba byla prov??ena 2 znaleckými ústavy a dle záv?r? t?chto soudn? znaleckých posudk? bylo dílo realizováno a zkolaudováno jako funk?ní a bezpe?né. Funk?nost, stabilitu a bezpe?nost díla prov??ila sama p?íroda p?i povodni v b?eznu 2005! Jak je tedy možné, že m?sto na základ? záv?r? jediného znaleckého posudku týkajícího se kvality provedeného díla muselo v zá?í 2005 zadat bez výb?rového ?ízení jiné firm? demontáž a opravu bezpe?nostního betonového p?elivu?

Na m?sto jsem podal žaloby na zaplacení prací provedených na stavb? Suchého poldru a Inženýrské infrastruktury Mánesova. Posléze m?sto podalo žalobu na moji spole?nost, ve které požaduje, abych zaplatil demontáž a opravu bezpe?nostního p?elivu, který byl zkolaudován jako funk?ní, stabilní a bezpe?ný!

Dalibor Dufek

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 2253
 datum a čas uložení: 21.1.2007 - 23:32:48
 počet dní od uložení zprávy: 4750
 zpráva je zařazena do kategorie(í): ekonomika
vedení m?sta
spole?nost
ZMBuodKIcTgz Laverne, 19.9.2016 - 21:55:07 seč
Paradox velká voda, 30.1.2007 - 12:36:36 seč
Zajímavé je, Joe, 25.1.2007 - 08:08:14 seč
Re: Zajímavé je, Burny, 25.1.2007 - 20:36:47 seč
Re: Re: Zajímavé je, Joe, 26.1.2007 - 08:15:44 seč
Reakce Jaroslav Tejc, 22.1.2007 - 10:59:59 seč
Reportáž Na vlastní o?i Dalibor Dufek, 26.1.2007 - 10:08:31 seč
Re: Reportáž Na vlastní o?i Lenny, 30.1.2007 - 12:38:28 seč
Re: Reportáž Na vlastní o?i Joe, 26.1.2007 - 13:53:45 seč
Kdo se na ten po?ad díval pozorn?... ., 22.1.2007 - 07:40:35 seč
Re: Kdo se na ten po?ad díval pozorn?... nejsme blbci, 22.1.2007 - 09:38:13 seč
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020