POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je úterý 16.7.2019 - 20:50 hod. SEČ

 

Poli?ská univerzita t?etího v?ku

úterý 23.1.2007 III. ro?ník, letní semestr - Poli?ské univerzity t?etího v?ku v Dom? s pe?ovatelskou službou ?Penzion?, za?íná již v polovin? února. Studijní témata jsou: D?jiny sv?ta od nejstarších civilizací k dnešku a Zdravý životní styl seniora s podtitulem Nemoci stá?í. Máte možnost se ješt? p?ihlásit.Studijní obor - D?jiny sv?ta od nejstarších civilizací k dnešku, jehož lektorem z?stává historik poli?ského Muzea pan Mgr. Martin Zdražil, má pro další pokra?ování již t?etího cyklu p?ipraveny p?ednášky na téma: Zámo?ské objevy ? Portugalsko a Špan?lsko,  Nizozemí, Francie a Anglie, Kolonialismus, T?icetiletá válka, Evropský severovýchod ? zápas o Mare Balticum. Turci a Evropa, Evropa v dob? Ludvíka XIV. a Rusko v dob? raného novov?ku. Studium tohoto tématu zahájíme v úterý 13.2.2007 v 13:30 hodin v jídeln? DPS ?Penzion?.

Druhým studijním tématem je obor, který má již t?i semestry výuky za sebou a pro velký zájem poslucha?? se do programu vrací. Jedná se o obor Zdravý životní styl seniora s podtitulem Nemoci stá?í. Je zam??en na rozší?ení již získaných znalostí a na konkrétní situace, do kterých se m?že každý ?lov?k / nejen senior / p?i onemocn?ní svém nebo ?len? rodiny dostat. Zabývá se nejen praktickými radami, jak zvládat konkrétní situace, ale také problémy v oblasti psychiky a dopady do sociálního prost?edí.

V letním semestru, který za?íná v pond?lí 19. 2. 2007, ve 14:30 hod. se zam??íme na témata: Z ?lov?ka pacientem, Pacient v nemocnici, Produktivní chování, Produktivní komunikace, Evalvace nemocného, Vztah pacient ? ošet?ující personál. Psychika nemocného s  kardiologickým onemocn?ním, s chronickým onemocn?ním, s onkologickým onemocn?ním, s bolestí, psychika stárnoucího nemocného, psychologie umírání a smrti ? um?ní doprovázet, psychická podpora rodiny a první pomoc p?i náhlých p?íhodách ? v?etn? promítání videokazety a nácviku.

Zvolená témata logicky navazují na již probrané tematické okruhy v d?ív?jších semestrech. V p?ípad?, že budou ve skupin? poslucha?? noví ?lenové, je možno obsah p?ednášek p?izp?sobit tomuto faktu. P?ednášet bude lektorka, která p?ednášky vede velmi dob?e a poslucha?i ji již znají - paní PhDr. Zlata Pražanová.

Frekvence  p?ednášek  se  nezm?nila, takže bude pro každou skupinu dvakrát za m?síc.

Je možnost se ješt? ke studiu p?ihlásit a to bu?  na recepci DPS ?Penzion? Poli?ka, Družstevní 970 nebo u paní Ireny Smolkové na telefonním ?ísle 461 753 122.

Záv?rem d?kuji, jménem vedení DPS ?Penzion? a  jménem všech poslucha?? oboru Sou?asné geografické problémy, lektoru tohoto studijního tématu panu Mgr. Petru  Tišlovi, za jeho velmi kvalitní p?ístup a vy?erpávající obsahy p?ednášek. Setkávali jsme se s ním celý druhý ro?ník Poli?ské univerzity t?etího v?ku a ur?it? velkou mírou p?isp?l k rozší?ení pohledu poslucha?? na sou?asné d?ní kolem nás. Budeme rádi pokud se budeme moci i nadále na Mgr. Tišla obrátit s návrhem další spolupráce a pod jeho vedením p?ipravit další studijní tematické okruhy.

koordinátor univerzity

Irena Smolková

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 1920
 datum a čas uložení: 23.1.2007 - 22:34:15
 počet dní od uložení zprávy: 4556
 zpráva je zařazena do kategorie(í): školství
spole?nost
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2019