POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je sobota 18.1.2020 - 18:14 hod. SEČ

 

Drogy v našem život?

úterý 30.1.2007 V Poli?ce se uskute?ní výstava fotografií Jind?icha Štreita. Tento prezidentem ocen?ný um?lec bude vystavovat expozici fotografií s drogovou tématikou. Ta bude k nahlédnutí od 19. února do 9. b?ezna 2007 v M?stském muzeu a galerii Poli?ka. V dopoledních hodinách bude výstava ur?ena pro zájemce ze škol a bude dopln?na interaktivními besedami s preventisty Pardubického kraje. V odpoledních hodinách potom bude výstava otev?ena široké ve?ejnosti.-- ilustra?ní foto: Pavel Sodomka (c) --

Uv?domujeme si, že ideální bezdrogová spole?nost neexistuje a s tímto problémem se musíme vyrovnat. Výskyt drogového problému nevylou?í sebelepší výchova v nejširším slova smyslu ani prevence, ale ani sebed?mysln?jší legislativní opat?ení. Opat?eními na co nejv?tším po?tu spole?enských rovin (rodina, škola, sportovní a kulturní nabídka, masmédia, zdravotnická za?ízení,?) však lze snížit po?et konzument?, rovn?ž i rizika související s užíváním.

Tento projekt vznikl za podpory m?sta Poli?ka a firmy Františka Dvo?áka, kterým touto cestou za podporu d?kujeme.

za SV? Mozaika Poli?ka

Petr Chmel

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 1755
 datum a čas uložení: 30.1.2007 - 21:15:56
 počet dní od uložení zprávy: 4735
 zpráva je zařazena do kategorie(í): školství
zdravotnictví
spole?nost
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020