POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je sobota 18.1.2020 - 18:01 hod. SEČ

 

Únorová Mozaika

pátek 2.2.2007 Aktivity SV? Mozaika Poli?ka v m?síci únoru 2007.HRY S VALENTÝNEM
- ?nejen pro zamilované?
Termín: sobota 17. února 2007 od 16.00 do 18.00 hod.
Místo:  Divadelní klub Poli?ka
Cena:  25,-- K?, s ?lenskou kartou 20,- K?
Informace:  Mgr. Petr Chmel

TE?KOVANÉ OBRÁZKY
- výtvarná dílna pro d?ti
Termín:  12. února 2007 od 14.00 do 16.00 hod.
Místo:  SV? Mozaika Poli?ka
Cena:  35,- K?, s ?lenskou kartou 30,- K?
P?ihlášky: do 8.2. 2007 v SV? Mozaika
Lektorka: Iva Kalášková
Informace: Zde?ka Novotná

KERAMICKÁ LOUTKA
- dílna pro dosp?lé a studenty
Termín: pond?lí - 19. 2., 26.2., 5.3., 12.3.
  vždy od 17.45 ? 19.30 hod.
Lektorka: Radmila Sobolová
Cena:  250,- K? ( za všechny 4 sch?zky)
P?ihlášky: do 12.2. 2007
Informace :  Zde?ka Novotná

DROGY V NAŠEM ŽIVOT?
- preventivní program s interaktivními besedami
- akce je ur?ena pro školy
Termín: 19.února ? 9.b?ezna 2007
Místo:  SV? Mozaika Poli?ka, Muzeum Poli?ka
Informace:  Mgr. Petr Chmel

LUCERNI?KY
- výtvarná dílna pro d?ti
Termín:  28. února 2007 od 14.00 do 16.00 hod.
Místo:  SV? Mozaika
Cena:  35,- K?, s ?lenskou kartou 25,- K?
P?ihlášky: do 23.2. 2007 v SV?
Lektorka: Zde?ka Novotná
Informace: Zde?ka Novotná

RODINNÉ KONSTELACE
- dopln?né medita?ními a relaxa?ními technikami
- víkendový seminá?
Termín: pátek 23. ? ned?le 25.února  2007
pátek 16.30  - 20.30 hod..
sobota 10.00 ? 18.00 hod.
ned?le 10.00 ? 15.00 hod.
Místo:  SV? Mozaika Poli?ka
Cena:  1.600,-- K?
P?ihlášky: závazné platbou do 16.2.2007 ? po?et ú?astník? je omezen
Lektor:  Jožko Kurucár ? Martin, SR
Informace:  Marie Hrstková

SN?HURKA A SEDM TRPASLÍK?
- baletní p?edstavení pro celou rodinu v Janá?kov? divadle v Brn?
Termín: 4. b?ezna 2007
  odjezd ve 14.30 hod. z parkovišt? pod Tylovým domem
  p?edpokládaný p?íjezd v 21.00 hod. tamtéž
Cena:  d?ti a studenti 220,- K?
  dosp?lí  290,- K?
  d?chodci 250,- K?
Cena zahrnuje dopravu a vstupenku na p?edstavení.
P?ihlášky: do 8.2. 2007
Informace:  Mgr. Petr Chmel


V B?EZNU P?IPRAVUJEME:
Smaltované šperky
Abeceda ? akreditovaný seminá? pro u?itele

P?ij?te si zahrát stolní fotbal a nové PC hry. Zdarma p?ístup na internet.

Marie Hrstková

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 1780
 datum a čas uložení: 2.2.2007 - 18:30:21
 počet dní od uložení zprávy: 4732
 zpráva je zařazena do kategorie(í): školství
spole?nost
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020