POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je pátek 24.1.2020 - 14:16 hod. SEČ

 

DPS Penzion informuje ...

středa 9.5.2007 Jak bylo a co bude v DPS Penzionu?-- foto: Vladimíra Pevná (c) --

DPS Penzion z ?innosti -  b?ezen

V m?síci b?eznu senio?i tvo?ili z keramiky velikono?ní vají?ka na ze?, kterými potom vyzdobili jídelnu.
14.3. Paní Ing. Jane?ková z ekocentra Sk?ítek op?t p?išla mezi seniory, tentokrát s p?ednáškou  Ko?ení v našem život?. Senio?i se seznámili i s ko?ením, které ješt? neznali a na záv?r p?ednášky prob?hla ochutnávka ?aje.
21.3. Obyvatelé DPS Penzion  p?ivítali jaro v kavárni?ce.  Podle svých zkušeností si vypráv?li jak na jarní únavu, špatnou náladu, nedostatek vitamín?, boj s únavou ...... nechyb?ly ani básni?ky a písni?ky.
27.3. V Penzionu prob?hlo velikono?ní aranžování. Senio?i vytvo?ily krásná dílka, která byla po dobu Velikonoc vystavena v prostorách Penzionu.
28.3. V ?ase Velikono?ních svátk? shlédli senio?i film o Ježíšovi.
29.3. Narozeninové zpívání v jídeln? Penzionu bylo op?t velmi veselé.P?i káv?, ?aji, nape?ených buchtách, zp?vu Poupat a hudb? pana Hladíka se všichni p?íjemn? bavili.

Pozvánka DPS Penzion ? kv?ten

2.5. Keramika ? 13.30 hod. jídelna Penzionu.
10.5. Ru?ní práce o?ima více generací. P?ijde mezi nás paní Pechancová a její kolegyn? z Dámského klubu a spole?n? si budeme povídat o starých a nových technikách, n?které si i ukážeme. Za?átek ve 14.30 hod. ve spole?enské místnosti.
15.5. Keramika ? 13.30 hod. jídelna
16.5. Kavárni?ka ke Dni matek. Spole?enská místnost ve 14.00 hod.
22.5. Šikovné ru?i?ky-malování na sklo podle vlastní fantazie nebo podle šablony.V jídeln? Penzionu ve 13.30 hod.
30.5. Video ? navštíví nás pan Ing Klein se svým filmem ? Normandie. Za?átek ve14.00 hod. ve spole?enské místnosti.
31.5. Narozeninové zpívání ve 14.00 hod. v jídeln? Penzionu. Hraje pan Hladík, zpívají Poupata.

Pavel Brandejs

další obrázky ke zprávě:

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 1682
 datum a čas uložení: 9.5.2007 - 16:46:37
 počet dní od uložení zprávy: 4642
 zpráva je zařazena do kategorie(í): spole?nost
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020