POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je úterý 16.7.2019 - 20:29 hod. SEČ

 

Den d?tí

pondělí 21.5.2007 V ned?li 27. kv?tna 2007 se koná v Poli?ce tradi?ní akce pro d?ti ? Den d?tí. V m?stském parku u hradeb v Poli?ce se sejdou d?ti i celé rodiny z Poli?ky a p?ilehlých vesnic na tradi?ní akci, kterou po?ádá SV? Mozaika Poli?ka ve spolupráci s dalšími poli?skými organizacemi.Akce bude probíhat od 14,00 do 17,00 hodin. Ú?astníci budou mít možnost si vybrat z bohatého programu (lanové aktivity,lukost?elba, stolní hry a hlavolamy, skákání v pytlích, malování k?ídami a další aktivity) a shlédnout n?kolik vystoupení.

Co se d?ti nau?ily b?hem školního roku v SV? Mozaika ukáže ZK Karate, Tane?ní, Mažoretky, Aerobic a Jezdecký. Dále vystoupí hosté ? Tane?ní skupina latinsko-amerických tanc? ze Svitav, Breakdance ze Žamberka, hudební skupina z místní ZŠ Masarykova - Ptá?ata a p?vecký soubor Lube?á?ek.

Cílem akce je strávení volného ned?lního odpoledne rodi?? s d?tmi a prohloubení vzájemných  vztah?.  Jde o setkání rodin, d?tí a student?, zábavu, relaxaci a aktivní odpo?inek formou her a sout?ží, ?ímž se dosáhne rozvoje klí?ových mezilidských, komunika?ních a pracovních kompetencí.

St?edisko volného ?asu Mozaika je  školským za?ízením  pro  zájmové vzd?lávání.
Je p?ísp?vkovou organizací s právní subjektivitou, jejímž z?izovatelem je M?sto Poli?ka.
Každý den nabízí volno?asové aktivity d?tem, mládeži a v posledních letech i dalším zájemc?m bez ohledu na v?k. Vytvá?í podmínky pro uspokojení zájm? v nejr?zn?jších oborech, od sportu po um?lecké aktivity, od techniky a p?írodních v?d po spole?enské obory.
Tisíce d?tí, student?, u?itel?, mladých i starších lidí z Poli?ky a okolí u nás nachází zázemí pro sv?j volný ?as, inspiraci, nové poznatky, ?i radost ze života.
Domníváme se, že naše práce má sv?j význam a v??íme, že stejný smysl bude mít i další ?innost našeho st?ediska volného ?asu.

Kontakt a informace:  Mgr. Petr Chmel, telefon 461 725 703, mobil: 608 345 218,
e-mail: chmel@mozaika-policka.cz

Marie Hrstková

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 1973
 datum a čas uložení: 21.5.2007 - 21:12:09
 počet dní od uložení zprávy: 4438
 zpráva je zařazena do kategorie(í): sport
školství
spole?nost
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2019