POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je neděle 17.2.2019 - 18:45 hod. SEČ

 

Tyl?v d?m v ?ervnu

čtvrtek 24.5.2007 Pozvánka na kulturní po?ady v TYLOV? DOM? v Poli?ce. 

pátek 1. ?ervna velký sál Tylova domu ve 20.00 hodin
Prost? PLES
Budeme prost? tan?it - prost? se bavit - prost? pít ? tak prost? p?ij?te! P?edtan?ení prost? bude! Uslyšíme prost? hudbu živou i reprodukovanou...
Ples po?ádá Tyl?v d?m a ú?astníci pokro?ilých tane?ních

st?eda 13. ?ervna velký sál Tylova domu v 17.00 hodin
SLAVNOSTNÍ KONCERT ZUŠ Bohuslava Martin? Poli?ka
Ú?inkují: nejlepší žáci z hudebního, tane?ního a literárn?-dramatického oboru; zárove? vyhodnocení výtvarné sout?že o "nej... hrní?ek".
Akci po?ádá ZUŠ Bohuslava Martin? Poli?ka

sobota 16. ?ervna velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
POSEL Z LIPTÁKOVA
Expedice do kraje Cimrmanova stá?í a nov? objevené hry "Posel Sv?tla" a "Vizioná?".
Posel z Liptákova je pravd?podobn? nejznám?jší hra z repertoáru Divadla Járy Cimrmana. Autory jsou Zden?k Sv?rák a Ladislav Smoljak, jako spoluautor je uvád?n rovn?ž velký ?eský vynálezce, filosof a dramatik Járy Cimrman.
Uvedeno v abonentním cyklu JARO 2007

?tvrtek 28. ?ervna malý sál Tylova domu v 17.00 hodin
ZASEDÁNÍ M?STSKÉHO ZASTUPITELSTVA


KINO POLI?KA

úterý 5. ?ervna velký sál Tylova domu v 17.00 hodin
OŠKLIVÉ KÁ?ÁTKO A JÁ
Ošklivé ká?átko a já je milý film vhodný pro d?ti i dosp?lé. Klasický p?íb?h Ošklivého ká?átka od H. Ch. Andersena byl p?etvo?en do sou?asnosti. Krysík je neúsp?šný m?stský podvodní?ek, který se neo?ekávan? stane matkou! A jeho syn není nikdo jiný než nejoškliv?jší ká?átko na planet? Zemi. Mate?ství není pro Krysíka zrovna to pravé o?echové. Jenže pak mu hlavou probleskne nápad, jak m?že díky Ošklivákovi kone?n? zbohatnout.
Animovaný, d?tský, dobrodružný, Dánsko, 2006, 90 minut, ?eský dabing

st?eda 6. ?ervna velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
BESTIÁ?
Bestiá? je p?íb?hem mladé ženy Karolíny, jejíž život pronikavým zp?sobem zm?ní vztah se záhadným a neuchopitelným mužem Alexem. Je to vztah plný nejistoty a podivínských nejasností. Vztah, který vy?erpává. Karolína se rozhodne vymanit se ze své citové závislosti a nau?it se na jiných mužích, jak p?estat být submisivní.. Chce být tím, kdo udává tempo, chce zm?nu rolí. Bude se chovat tak, aby m?la v?ci pod kontrolou, bude nezávislá, bude víc brát než dávat! Záhy se ale ukáže, že toto není cesta. Jediný zp?sob, jak být nezávislý, je být sám sebou a nemít pot?ebu to nikomu ?nat?ít?!
Hrají: D. Jur?ová, K. Roden, M. Vašut, T. Matonoha, K. Hádek, M. Etzler, P. Vondrá?ek, M. Do?olomanský,...
Komedie, ?R, 2006, 113 minut, p?ístupný od 15 let

pond?lí 11. ?ervna velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
PUSINKY
Dynamická road-movie mladé režisérky K. Babinské je filmem o mladých holkách, do kterých neustále n?kdo hu?í, aby dosp?ly. Jim se ale ješt? nechce. Nechce se jim sp?chat do v?zení povinností, do sv?ta pravidel, ve kterém je p?itom stejn? ?všechno zmatený?. P?íb?h bo?í tabu, vypráví o holkách, které nemají chu? nic p?edstírat a hrát si na tiché, mírné, k?ehké bytosti. Cht?jí samy nakládat se svým životem ? ne podle n?jakého manuálu rodi??. Umí si prost? užívat a ledacos vyzkoušet.
Komedie, ?R, 2007, 99 minut, nevhodné do 12 let

úterý 12. ?ervna velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
EXIL
Exil je p?íb?h Zana a jeho dívky Naïmy, kte?í se vydali p?es Francii a Špan?lsko až do Alžírska a poznali tak zemi, odkud utekli kdysi p?ed lety jejich rodi?e do Francie. Z?ista jasna se tyto dv? d?ti exilu vydají na cestu s jediným zavazadlem - hudbou. Duchem zcela svobodní se opájejí smyslností a temperamentem andaluského venkova, než se odhodlají p?ekro?it St?edozemní mo?e. Od jednoho setkání k dalším, v rytmu techna i flamenca, projdou Zano s Naïmou cestu vyhnání v opa?ném sm?ru. Konec cesty p?inese krom? jistých deziluzí i ne?ekané poznání sebe sama.
Film je uveden v rámci festivalu Colour Meeting
Dobrodružný, Francie, 2004, 104 minut, titulky

úterý 19. ?ervna velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
GRBAVICA
Film ze sou?asného Sarajeva, bosenské režisérky J. Zbani?. Svobodná matka Esma chce své dvanáctileté dce?i Sa?e splnit p?ání a poslat ji na školní výlet. Doklad o tom, že byl Sa?in otec vále?ný hrdina, by ji oprav?oval k získání slevy. Esma však žádný doklad neshání a dotaz?m na n?j se vyhýbá. Rad?ji za výlet zaplatí plnou cenu a v??í, že když zatají pravdu o Sa?in? otci, ochrání tím nejen sebe samu, ale i svou dceru. Když Sara ve škole zjistí, že její jméno nefiguruje na seznamu potomk? vále?ných hrdin?, zoufale se snaží spolužák?m vysv?tlit, že její otec zem?el nedaleko m?ste?ka Zuc, když odmítl opustit zákop. Doma však p?inutí mámu, aby ji ?ekla úplnou pravdu. Grbavica je p?íb?h o tom, že a?koliv válka už skon?ila, z?stává dál v lidech.
Film je uveden v rámci festivalu Colour Meeting
Drama, Rakousko, Bosna a Hercegovina, N?mecko, Chorvatsko, 2006, 90 minut, ?eské titulky, p?ístupný od 15 let

st?eda 20. ?ervna velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
300: BITVA U THERMOPYL
Film vychází ze stejnojmenného komiksu, který je dravým p?evypráv?ním p?íb?hu bitvy u Thermopyl, kde se spartský král Leonidas a jeho 300 v?rných bojovník? utká s mnohonásobnou p?esilou Peršan? pod vedením krále Xerxa. Odvážní Spar?ané bojují až do poslední kapky krve, jejich odvaha a sebeob?? zp?sobí sjednocení ?ek?, motivuje k porážce Peršan? a p?isp?je rozvoji demokracie na Peloponéském poloostrov?. Slavný komiks ožívá za p?isp?ní nejmodern?jších technologií, kombinujících živé herce a metodu modrého plátna, ?ímž dávný p?íb?h odvahy op?t povstává v celé své síle...
Historický, USA, 2007, 117 minut, ?eské titulky, do 12 let nevhodný

sobota 23. ?ervna velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU ? NA KONCI SV?TA
V pokra?ování filmu PIRÁTI Z KARIBIKU: TRUHLA MRTVÉHO MUŽE, který v roce 2006 lámal rekordy, nacházíme naše hrdiny Willa Turnera (Orlando Bloom) a Elizabeth Swannovou (Keira Knightley) v okamžiku, kdy se p?idali ke kapitánu Barbossovi (Geoffrey Rush) a zoufale pátrají po kapitánu Jacku Sparrowovi (Johnny Depp), aby ho osvobodili z pasti ve sk?í?ce Davyho Jonese, která mu zatem?uje mysl ? zatímco strašidelná lo? duch? Bludný Holan?an a Davy Jones, pod kontrolou Východní indickobchodní spole?nosti rozsévají zkázu všude po sedmi mo?ích.
Dobrodružný, USA, 168 minut, ?eské titulky, mládeži p?ístupný

pátek 29. ?ervna velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
HORY MAJÍ O?I 2
V d?jinách moderní hr?zy se najde jen pár film?, které zap?sobily na publikum tak siln? jako kultovní klasika W. Cravena z roku 1977 Hory mají o?i. Drsný, divoký a napínavý p?íb?h o oby?ejné rodinné dovolené, která se najednou zm?ní v boj o holý život. V roce 2006 se nechali jeho prací inspirovat mladí nad?jní filma?i A. Aja a G. Levasseur a nato?ili tento mrazivý hororový p?íb?h znovu, pouze ho zasadili do 21. století. Nová, brutální a znepokojující vizuální podoba si získala mnoho fanoušk? po celém sv?t?. Mistr hororu Wes Craven, který se k projektu p?ipojil jako producent se nyní rozhodl stvo?it pokra?ování HORY MAJÍ O?I 2, které má potenciál vyd?sit další ?adu filmových fanoušk?.
Sci-fi, horror, USA, 2007, 90 minut, ?eské titulky, p?ístupno od 15 let

P?edprodej vstupenek na všechny akce konané v Tylov? dom? zajiš?uje Informa?ním centru Poli?ka, on-line rezervace je možná na webových stránkách Tylova domu v Poli?ce (www.tyluvdum.cz).
Zbylé vstupenky se prodávají vždy hodinu p?ed za?átky jednotlivých akcí v pokladn? Tylova domu v Poli?ce.

Alena Bá?ová

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 2044
 datum a čas uložení: 24.5.2007 - 21:13:29
 počet dní od uložení zprávy: 4286
 zpráva je zařazena do kategorie(í): kultura
spole?nost
Peníze Bar?a, 10.6.2007 - 13:44:08 seč
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2019