POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je sobota 18.1.2020 - 18:55 hod. SEČ

 

Den Zem? v Mozaice

čtvrtek 24.5.2007 Ve dnech 19. a 20. dubna 2007 se v SV? Mozaika Poli?ka uskute?nil již po dvanácté Den Zem?. Byl uspo?ádán ve spolupráci s prvním stupn?m základní školy Masarykova Poli?ka.Pro jednotlivé t?ídní kolektivy byla p?ipravena beseda o historii a významu Dne Zem? a r?zné hry a sout?že s ekologickou tématikou pod názvem ?Ekologická abeceda?. Sou?ástí programu byla i prohlídka nov? upraveného Koutku živé exotiky. Již tradi?n? probíhala k této akci ?Adopce zví?átek?. V prostorách Mozaiky bylo možno shlédnout výstavky k odpadové problematice a výstavku Chrán?né krajinné oblasti v ?R.
Dne Zem? v Mozaice se zú?astnilo celkem 14 t?íd, což je více než 300 d?tí. V sout?ži Ekologická abeceda zvít?zila v kategorii 1. ? 2. t?íd 2. B a v kategorii 3. ? 5. t?íd  zvít?zila 5. B. Do ?Adopce zví?átek? se zapojili všechny t?ídní kolektivy a bylo vybráno celkem 6.652,- K?.
Že si d?ti z akcí ke Dni Zem? opravdu n?co odnesly, sv?d?í jejich literární dílka. Bohužel, nem?žeme uve?ejnit všechna a tak se všem t?m, na které už ?nezbylo místo?, moc omlouváme.
?láne?ky d?tí jsou autentické, tedy i  s chybami.
Michal Ma?átko, 4.C ZŠ Masarykova: Na den Zem? jsme byli z celou naší t?ídou a paní u?itelkou v Mozaice v mini zoo. V Mozaice jsme p?i?azovali obrázky k r?zným obor?m a potom jsme psali z celé abecedy nebezpe?ný odpad. V mini zoo jsme dávali všem zví?átk?m r?zné zbytky jídla, které jsme donesli z domu. Také jsme se stavili v parku u Bystra. Kdo z nás cht?l, mohl se svést na místním rybníku na kajaku. Moc se mi to líbilo, hlavn? jízda na kajaku.
Karolína Ku?erová, 4. B ZŠ Masarykova: V mozaice se mi líbilo! Bylo to super, máme adoptované mor?e domácí. Sice jsem cht?la krajtu, ale i p?esto jsem ráda, že máme mor?e domácí!!! Moc se mi líbyli hry, které si pro nás p?ichystal pan Brabec. Bylo to fajn! Zví?átka tam byla: ?in?ila, krajta, atd?..
Simona Králová, 5. A ZŠ Masarykova: V pátek jsme šli do Mozaiky. Nejd?ív když jsme tam p?išli tak jsem šli za zví?átkami. Všechny zví?átka se mi tam líbila, ale nejvíc se mi líbila mor?átka. A potom když jsme m?li n?jaké zví?átko adoptovat, tak zvit?zily práv? ty mor?átka. Dále jsme vid?li želvy, potkany, hady, pavouky, rybi?ky, švába, papoušky a chameleóny.
Obrázek papouška je od žáka Doležala z 5. A  ZŠ Masarykova (který neuvedl své k?estní jméno).

za SV? Mozaika Richard Brabec a Marie Hrstková

Marie Hrstková

související zprávy:

 21.5.2007Den d?tí » více
 8.5.2007Kv?tnová Mozaika » více
 8.5.2007Závody ve sportovní gymnastice » více
 29.3.2007Dubnová Mozaika » více

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 1839
 datum a čas uložení: 24.5.2007 - 21:22:16
 počet dní od uložení zprávy: 4621
 zpráva je zařazena do kategorie(í): školství
životní prost?edí
spole?nost
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020