POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je pátek 24.1.2020 - 15:14 hod. SEČ

 

DPS Penzion informuje ...

neděle 27.5.2007 D?m s pe?ovatelskou službou Penzion v dubnu (bylo) a ?ervnu (bude).-- fotografie: Vladimíra Pevná (c) --

Z ?innosti DPS Penzion ? duben

3.4. D?m s pe?ovatelskou službou? Penzion? navštívily d?ti z MŠ Pomezí s programem Vejcohrátky. D?ti i obyvatelé Penzionu  pod vedením paní ?editelky Venclové si  spole?n? vyzkoušeli zadané úkoly. Hlavním tématem byla sko?ápka. Co všechno sko?ápka umí, co se s ní dá d?lat, co všechno dokáže. Senio?i se dozv?d?li spoustu zajímavostí a spole?ná zábava s d?tmi se jim velice líbila.
4.4. Program na Velikono?ní besídku si tentokrát p?ipravily pod vedením paní u?itelky Dlouhé a Zemanové d?ti z MŠ Rozmarýnek a žákyn? Speciální školy v Poli?ce s paní u?itelkou Zr?stovou. Básni?ky, písni?ky a tane?ky p?íjemn? naladily na Velikono?ní svátky. Na záv?r si diváci zazpívali s p?veckým souborem Poupata.
10.4. Senio?i vyráb?li postavi?ky z kv?tiná??. Kv?tiná?e lepili , zdobili a tak vznikla rodinka , která te? zdobí atrium Penzionu.
11.4. Na film pana Ing. Kleina se všichni moc t?šili. Tentokrát nám p?edstavil Korsiku a její krásu. Senio?i s panem Ing. Kleinem vždy rádi cestují a poznávají nová místa.
18.4. Maškarní bál, na který si senio?i p?ipravili masky, se opravdu vyda?il. Masky m?ly svá jména a tak jste mohli na tane?ním parket? spat?it ? kominí?ka Župsajdu, ?ernokn?žníka Famfulína, prsatou Máry, sli?nou Bertu, mušketýra Vrazdo?kord a spoustu dalších. Nechyb?ly sout?že.  K tanci i poslechu hrál pan Hladík.
24.4. Po zim? se senio?i t?ší na teplé slune?né dny strávené v atriu Penzionu. A tak nastal ten pravý ?as na odemykání atria speciálním klí?em, spojené s prvním letošním opékáním uzeniny.
26.4. Tento den prob?hlo tradi?ní narozeninové zpívání v jídeln? Penzionu. P?i buchtách, káv?, nebo ?aji se senio?i výborn? bavili. Zpíval p?vecký soubor Poupata a hrál pan Hladík.

V m?síci dubnu se D?m s pe?ovatelskou službou ?Penzion? zú?astnil výstavy v Lysé nad Labem ? Šikovné ruce našich senior? -, kterou po?ádá Centrum sociální pomoci Pod?brady. Penzion zastupovaly se svými výrobky paní Hegrová, Haderová, Styblíková, Honzátková, Vrzalová, Sokolová a paní Vltavská. Byly vystaveny malované kameny, obrázky na plátn? (práce vyrobené ve výtvarné dílni?ce Penzionu),  zví?átka z textilu a vyšívané ubrusy. Vystavující obdržely Pam?tní list a dáre?ky. Všem d?kujeme za reprezentaci Penzionu a p?ejeme mnoho dalších tvo?ivých nápad?.


Pozvání DPS Penzion ? ?erven

5.6. DPS Penzion po?ádá zájezd. Cíl cesty ? Sloupskošoš?vské jeskyn? a zámek Kunštát. Cena zájezdu je 220,- K?. Odjezd od Penzionu 8.30 hod.. Zájemci se nahlásí na recepci Penzionu.
12.6. Šikovné ru?i?ky ve 13.30 hod. spole?enská místnost. P?ineste si sebou n?žky, budeme pracovat s vlnou.
13.6. P?ednáška - Uganda o?ima Evropana. P?ednášející pan Aleš Kocián. Spole?enská místnost ve 14.00 hod.
19.6. Šikovné ru?i?ky ve 13.30 hod. spole?enská místnost. Budeme pokra?ovat ve výrob? zví?átek z vlny.
20.6. Návšt?va M?stského muzea a galerie v Poli?ce. Navštívíme výstavu ? O hra?kách, hrách a hraní?. Odchod od Penzionu ve 13.30 hod.
25.6. Slavnostní zakon?ení semestru Poli?ské univerzity t?etího v?ku. Jídelna ve 14.30 hod.
28.6. Narozeninové zpívání ? 14.00 hod. jídelna Penzionu.

Pavel Brandejs

další obrázky ke zprávě:

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 1719
 datum a čas uložení: 27.5.2007 - 21:13:25
 počet dní od uložení zprávy: 4624
 zpráva je zařazena do kategorie(í): spole?nost
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020