POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je neděle 17.2.2019 - 18:55 hod. SEČ

 

Tyl?v d?m o prázdninách

pondělí 2.7.2007 Kulturní kalendá? v Tylov? dom? v Poli?ce v ?ervenci 2007.ned?le 1. ?ervence, velký sál Tylova domu od 10.30 hodin
ZÁV?RE?NÝ KONCERT LAUREÁT? FESTIVALU B. MARTIN? 2007
Ve dnech 28.6. až 2.7. 2007 prob?hne v Pardubicích, v Poli?ce a v dalších m?stech našeho regionu V. ro?ník Mezinárodního festivalu a sout?že p?veckých sbor? Bohuslava Martin?. Tohoto festivalu, který se koná každé dva roky, v lichých letech, se pravideln? zú?ast?uje 10 až 20 sbor? ze zahrani?í a stejné množství sbor? z ?R.
V letošním roce ú?ast p?islíbily sbory z Polska, Lotyšska, Bulharska, Itálie, Izraele, Nového Zélandu.


KINO Tyl?v d?m v Poli?ce
PROMÍTÁNÍ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH
?ervenec ? srpen 2007

st?eda 4. ?ervence, velký sál Tylova domu ve 20.00 hodin
TERKEL MÁ PROBLÉM
Film, který musíte vid?t d?ív, než vám ho doma zakážou!
Bláznivá komedie o tajné lásce, ?psychovrahovi?, železných ty?ích, kanapi a p?átelství na zkoušku. Terkel je žákem základní školy. Trochu slaboch, ale jinak OK. Terkel nemá snadný život. Jeho psychopatický strýc Stewart práv? napadl dva ostré hochy z Terkelovy t?ídy, Nigela a Saki. A co ud?láte, abyste odvedli jejich pozornost z myšlenek na pomstu? Za?nete si dobírat ošklivé d?v?e z vaší t?ídy, Tlustou Doris.... Ale kdo by si pomyslel, že ona vysko?í z okna? Že za?nete dostávat smrtelné výhr?žky, že nový u?itel a milovník zví?at, Justin, nemá tak úpln? ?isté sv?domí, jak by se ?ekalo, a že vlastn? nic není, jak se zdá? Alespo? ne pro Terkela...
Pozor ? tento film není pro d?ti!!!
Animovaná ?erná teenegerovská komedie , 75 minut, ?eský dabing, nep?ístupný do 15 let

ned?le 22. ?ervence, velký sál Tylova domu v 18.00 hodin
SHREK T?ETÍ
Za normálních okolností by krásní, mladí a zelení manželé Shrekovi po odstran?ní záke?né Kmot?i?ky víly a jejího nemožného syna Krason? ve druhém pokra?ování animované komedie Shrek žili nerušen? a hlavn? š?astn? až do smrti. Vzhledem k tomu, že se stali protagonisty nejúsp?š- n?jšího animovaného filmu všech dob, nemají na pohodu nárok.
Dobrodružství, která si pro n? kreativní scenáristé vymysleli tentokrát, jsou ješt? vype?en?jší, než ta, která oba zlob?íci prožili doposud.
Animovaná komedie, 93 minut, ?eský dabing, mládeži p?ístupný

úterý 24. ?ervence, velký sál Tylova domu ve 20.00 hodin
ROMING
Komediální road-movie ROMING o cest? t?í muž? za tajemnou nev?stou, nabízí lákavý mix atraktivní situa?ní komiky, laskavého humoru a typické ?lov??iny v duchu nejlepších tradic ?eské veselohry.
Hrají: Bolek Polívka, Marián Labuda, Vít?zslav Holub, Jean Constantin, Vladimír Javorský, Old?ich Vlach, Corina Moise, Eva Leinweberová
Komedie, ?R, 105 minut, mládeži p?ístupný

sobota 28. ?ervence, velký sál Tylova domu ve 20.00 hodin
TAJNOSTI
Julie má všechno. Úsp?šného a pohledného manžela, zdravou a chytrou dospívající dceru, práci p?ekladatelky, oddaného milence a te? dokonce i nový, velký d?m, kam se celá rodina práv? p?est?hovala. Ale pod tímto zdánliv? spokojeným a klidným povrchem se skrývá mnoho tajemství, která nebude možno skrývat donekone?na.
Hrají: Iva Bittová, Karel Roden, Martha Issová, Ivan Fran?k, Anna Šišková, Sabina Remundová, ...
Komedie, drama, ?R, 97 minut, p?ístupný od 12 let

sobota 4. srpna, velký sál Tylova domu ve 20.00 hodin
KLETBA ZLATÉHO KV?TU
Imperátor Ping, hlava dynastie Tang, vládce ?íny desátého století, spalován neskonalou láskou i nenávistí v??i své žen? Phoenix rozehrává tragédii, která zasáhne každého ?lena královské rodiny. Panovník ví o skrývaném vztahu své ženy a jeho syna z prvního manželství prince Wana. Pronásledován stínem nev?ry, panovník pomalu zabijí svou ženu jedem. Schyluje se k finálnímu boji. Na jedné stran? císa?, ovládaný pomstou, na druhé stran? císa?ovna, bojující o holý život. Mezi nimi stojí t?i synové, t?i princové, kte?í se musejí rozhodnout na ?í stranu se p?iklonit. Bolest a ztráta milovaných však ?eká na každého z nich...
Ak?ní, dobrodružný, drama, ?ína, 114 minut, ?eské titulky, p?ístupný od 12 let

pond?lí 6. srpna, velký sál Tylova domu ve 20.00 hodin
VRATNÉ LAHVE
Hrdinou Vratných lahví je bývalý u?itel Josef Tkaloun. Definitivn? se rozhodl opustit žáky, ale rozhodn? se nehodlá smí?it s pozicí d?chodce, trávícího ?as na lavi?ce v parku. Tkaloun je plný aktivity, nápad? i chlapských tužeb a nemíní zestárnout v ne?innosti. Navzdory nesouhlasu ženy Elišky, která se sarkastickým nadhledem komentuje všechny aktivity svého muže, Tkaloun p?ijímá brigádnické místo ve výkupu lahví menšího supermarketu.
Hrají: Zden?k Sv?rák, Daniela Kolá?ová, Tatiana Vilhelmová, Ji?í Machá?ek, Pavel Landovský,Jan Buda?, Nela Boudová, Ond?ej Vetchý, Miroslav Táborský, Robin Soudek, Martin Pechlát, Božidara Turzonovová
Režie: Jan Sv?rák
Komedie,?R, 103 minut, mládeži p?ístupný

st?eda 22. srpna, velký sál Tylova domu ve 20.00 hodin
?ERNÁ KNIHA
D?j filmu je zasazený do let 1944?1945 a vypráví p?íb?h židovské dívky Rachel, jež se ukrývá v okupovaném Holandsku. Potom, co je sv?dkem masakru celé své rodiny, se p?ipojí k domácímu hnutí odboje. Dostane za úkol napojit se na velitelství gestapa tím, že svede šarmantního n?meckého kapitána. Režisér Verhoeven staví sv?j film jako velkolepou ak?ní podívanou, na kterou ale zárove? pohlíží s ironickým odstupem.
Scéná? filmu vychází ze skute?ných událostí ...
Vále?ný thriller, Holandsko, N?mecko, Belgie, 145 minut, ?eské titulky, p?ístupný od 15 let

?tvrtek 30. srpna, velký sál Tylova domu ve 20.00 hodin
HOSTEL II
V lednu lo?ského roku vyd?sil scénárista a režisér Eli Roth diváky krvavým filmem Hostel, který se jako první film roku 2006 bleskurychle vyšplhal na ?elní p?í?ku žeb?í?k? návšt?vnosti. O rok pozd?ji se Roth vrací a vede nás ješt? hloub?ji do temných zákoutí lidské mysli.
Filmem Hostel II nabízí fanoušk?m další d?sivé nahlédnutí do sv?ta, kde mají potla?ované touhy - jakmile je jim dán volný pr?chod - d?sivé následky.
Horor,100 minut, ?eské titulky, mládeži do 18 let nep?ístupný

V dob? letních prázdnin jsme posunuli za?átky promítání film? na 20.00 hodin a u d?tských film? na 18.00 hodin.

P?edprodej vstupenek na všechny akce konané v Tylov? dom? zajiš?uje Informa?ním centrum Poli?ka, on-line rezervace je možná na webových stránkách Tylova domu v Poli?ce (www.tyluvdum.cz).
Zbylé vstupenky se prodávají vždy hodinu p?ed za?átky jednotlivých akcí v pokladn? Tylova domu v Poli?ce.

Alena Bá?ová

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 2264
 datum a čas uložení: 2.7.2007 - 20:33:47
 počet dní od uložení zprávy: 4247
 zpráva je zařazena do kategorie(í): kultura
AhQFnkdRcfGJRJi Broderick, 19.9.2016 - 21:51:41 seč
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2019