POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je sobota 18.1.2020 - 18:00 hod. SEČ

 

Prázdninové informace z Mozaiky

pondělí 30.7.2007 P?ehled zájmových kroužk? ve šolním roce 2007/2008. I Vy si m?žete vybrat.ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO D?TI

zájmový kroužek:  v?k:  K?/rok kdy:   kde:  vedoucí:

VÝTVARKA:

ŠPERKOVÁNÍ
6.-9. t?., SŠ 900,- ?tvrtek 16,00-17,30 SV?  O. Hudská
PASTELKA
1.-5. t?.  500,- ?tvrtek 14,00-15,30 SV?  Z. Švecová
PASTELKA
6.-9. t?.  500,- úterý    15,00-16,30 SV?  O. Hudská
KERAMIKA ZA?ÁTE?NÍCI  d?ti
900,- pond?lí 13,30-15,00 SV?  R. Sobolová
KERAMIKA POKRO?ILÍ d?ti
950,- pond?lí 15,00-16,30 SV?  R. Sobolová
950,- st?eda 14,00-15,30 SV?  R. Sobolová
950,- pátek 14,00-15,30 SV?  O. Hudská
ŠIKULKA
4.-6. t?.  500,- pond?lí 14,00-16,00 SV?  Z. Švecová
DOVEDNÉ RUCE
1.-3. t?.  500,- ?tvrtek 14,00-15,30 SV?  O. Hudská
DOVEDNÉ RUCE
7.-9. t?.  500,- st?eda   15,30- 17,00 SV?  MUDr. H. Vltavská
PALI?KOVÁNÍ ? za?áte?níci i pokro?ilí
úterý     15,00-17,00 SV?  MUDr. D.Findejsová
d?ti  500,-
dosp?lí           1.265,-

RYTMUS A POHYB:

Z DENÍKU KOCOURA MODROO?KA
- dramatický kroužek
1. ? 3 t?. 400,-    SV?  T.Sejkorová
AEROBIC A STEP AEROBIC
za?áte?níci 500,- pátek 13,30-14,30 ZŠ TGM A. Mihulková
pokro?ilí 650,- pátek 14,30-16,00 ZŠ TGM A. Mikulková
BERUŠKY
5-7 let  400,-    SV?  K. Mlejnková
COUNTRY TANCE
d?ti  350,- úterý 16,00-17,00 SV?  Ing. R. Zezulová
DISKO ? HIP HOP
14-18 let 500,-      B. Doležalová
9-13 let  500,-      P. ?íhová
MAŽORETKY
za?áte?níci 500,- st?eda 16,00-17,00 ZŠ TGM Z. Ne?asová
pokro?ilí 500,- st?eda 17,00-18,30 Z? TGM Z. Ne?asová
KYTARA
2.-5. t?.  350,-    SV?  M. Krumplová

SPORT:

HOKEJBAL
10-15 let 150,-      P. Dvo?ák
st?eda 15,30-17,30 stadion ? podzim a jaro
st?eda  16,00-17,30 internát SOU Liboháj ? zima
VOLEJBAL DÍVKY
2.-4. t?.  500,- úterý 15,00-16,30 Sokolovna Mgr. L. Haraštová
?tvrtek 15,00-16,30
nábor: ?tvrtek 6. zá?í 2007 v 15,00 hodin v Sokolovn?
FLORBAL CHLAPCI
6.-9. t?.  450,-      L. Král
4.-6. t?.  450,-      O. Stach
JEZDECKÝ KLUB
10-15 let 300,-      M. Pletichová
úterý  15,00-16,00 SV?
úterý 15,00-18,00 jezdecký areál Stašov
KARATE
13-18 let 800,- st?eda   ZŠ TGM Š.P?íhoda, M.Lorenc
pátek 17,00-18,30 ZŠ TGM
nábor: nových ?len? 19. a 21. zá?í 2007 od 17,00 hodin ZŠ TGM
KOPANÁ ? starší p?ípravka
ro?. 1997-1998 500,- úterý a ?tvrtek 16,00-18,00   stadion SK ? podzim a jaro
úterý 18,00-20,00 ZŠ Na Lukách ? zima
?tvrtek 17,00-18,00 ZŠ Na Lukách ? zima
KOPANÁ ? mladší p?ípravka
ro?. 1999-2000 500,- úterý a ?tvrtek 16,00-18,00   stadion SK ? podzim a jaro
pond?lí 17,30-19,00 Gymnázium ? zima
st?eda 16,00-17,00 ZŠ Na Lukách ? zima
KOPANÁ ? p?ípravka ?školi?ka?
ro?. 2001 a mladší 500,- úterý a ?tvrtek 16,00-18,00   stadion SK ? podzim a jaro
úterý 16,00-17,00 ZŠ Na Lukách ? zima
?tvrtek 16,00-17,00 ZŠ Na Lukách ? zima
nábor: od 28.srpna 2007 každé úterý a ?tvrtek od 16,00 hodin na stadion? SK Masokombinát Poli?ka
ŠACHY za?áte?níci
350,- pátek 14,00-16,00 SV?  O. Hatala
ŠACHY pokro?ilí
350,- pátek 14,00-16,00 SV?  D. Schaffer
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA pokro?ilí
450,- st?eda 16,00-17,30 Gymnázium Mgr. L.Korábová
druhý tréninkový den bude up?esn?n v zá?í Mgr. M.Jakubcová
P?ÍPRAVKA SPORTOVNÍ GYMNASTIKY
5-7 let  450,- st?eda 16,00-17,30     Gymnázium   V.Zvolenská, L.Putnová
výb?rový nábor: prob?hne 26. zá?í 2007 v 16,00 hodin ve sportovní hale Gymnázia
ST?ELECKÝ
3.-9. t?.  350,-    internát SOU Liboháj    J. Štefka

VZD?LÁVÁNÍ:

ZNAKOVÁ VÝCHOVA
15 let a výše 500,-    SV?  M. Krumplová
FRANCOUZŠTINA ? 10 lekcí
7.-9. t?., SŠ 330,- ?tvrtek 15,00-16,00 SV?  L. Havlíková
ZÁKLADY PRÁCE NA PC
1.-4. t?.  350,- pátek 1x za 14 dní ZŠ Na Lukách  K. Polia?ik
PRÁCE NA PC PRO POKRO?ILÉ
5.-9. t?.,SŠ  500,-      Ing. P. Bohatý
PO?ÍTA?OVÁ GRAFIKA
6.-9. t?., SŠ 600,-      Ing. P. Bohatý
EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ PC
7.-9. t?., SŠ 500,-          L.Pohorský, J.Hrstka,DiS.

P?ÍRODOV?DA:

RYBÁ?SKÝ
3.-9. t?.  250,- pond?lí  14,00-15,00 SV?  Mgr. M. Zlevor
MOPÍK
2.-6. t?.  400,- úterý  15,00-16,00 SV?  R. Brabec

TECHNIKA:

LETECKÝCH MODELÁ??
4.-9. t?.  300,- sobota 14,00-17,00  Svazarm J. Hrdli?ka

ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO NEJMENŠÍ

KLUBÍ?KO-pro maminky s d?tmi
2,5-4 let 450,- pond?lí  10,00-11,00 SV?  Mgr. M.P?ikrylová
PÍ?ALKY-pro maminky s d?tmi
2,5-4 let 450,- ?tvrtek 10,00-11,00 SV?  I. Pletichová
RARÁŠEK?cvi?ení rodi?? s d?tmi
3-5 let 450,-      Š. Doležalová


ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO DOSP?LÁKY

PILATES     900,-      H. Hejtmánková
ZNAKOVÁ VÝCHOVA    800,-    SV?  M. Krumplová
KERAMIKA 35,- K?/hodina + 1 K? za 1 dkg výrobku   ?tvrtek   17,30-19,30 SV?  D. Procházková
DÁMSKÝ KLUB     250,- st?eda 1x za m?síc SV?  Z. Pechancová
JÓGA      900,- pond?lí 18,00-19,30 SV?  L. Vápeníková
JÓGA ? SŠ a dosp?lí             1.265,- pond?lí 17,30-19,30 Gymnázium M. Hrstková
B?IŠNÍ TANCE    40,- K?/hodina úterý 19,00-20,00 SV?  I. Jindrová
FITBOX ? kroužek se p?ipravuje, bude otev?en v p?ípad? zájmu ve?ejnosti


KURZY PRO DOSP?LÉ

KERAMICKÉ KURZY ? jednotlivá témata a termíny budou uvád?ny v aktuální m?sí?ní nabídce          pond?lí  17,00-19,00 SV?  R. Sobolová
ZÁKLADY PRÁCE NA PC - dosp?lí        Ing. P. Bohatý
ZÁKLADY PRÁCE NA PC - senio?i        Ing. P. Bohatý
LAKTA?NÍ PORADNA   50,- K?/hod. od 11.10.2007 každý lichý ?tvrtek od 16,00 do 17,00 hod. SV?  MUDr. H. Vltavská
JE NÁS DOMA O JEDNOHO VÍC ? MASÁŽE KOJENC?
     50 K?/hod. od 4.10.2007 každý sudý ?tvrtek od 16,00 do 17,00 hod.
          SV?  MUDr. H. Vltavská
?EKÁME MIMINKO ANEB CO SE V KNIHÁCH NEPÍŠE ? bude otev?eno v p?ípad? zájmu ve?ejnosti
porodní asistentka Vlasta Dostálová

Otev?ení kroužku je podmín?no minimálním po?tem ú?astník?.
Po?ty ú?astník? se u jednotlivých kroužk? liší.

Zájmové kroužky probíhají od ?íjna do konce kv?tna krom? karate a kopané.

U kroužk? s chyb?jícími údaji bude vše up?esn?no v zá?í.

P?ihlášky do zájmových kroužk? si vyzvedn?te v SV? Mozaika.
Úplatu za zájmové kroužky a kurzy vybíráme v hotovosti v SV? Mozaika.
P?ihlášky a platba ? od 29. srpna 2007 každý pracovní den od 8,00 do 16,30 hodin.

St?edisko volného ?asu Mozaika Poli?ka, Nám .B. Martin? 85, 572 01 Poli?ka
tel.: 461 725 352, mobil: 736 761 281, e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz, www.mozaika-policka.cz

Marie Hrstková

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 1999
 datum a čas uložení: 30.7.2007 - 20:43:18
 počet dní od uložení zprávy: 4554
 zpráva je zařazena do kategorie(í): sport
školství
životní prost?edí
spole?nost
D?ti Luly, 16.8.2007 - 18:25:04 seč
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020