POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je pátek 24.1.2020 - 15:00 hod. SEČ

 

DPS Penzion informuje ...

pondělí 30.7.2007 Z ?innosti DPS Penzion ? ?erven, pozvánka DPS Penzion ? srpen.V m?síci ?ervnu senio?i ve výtvarné díln? Šikovné ru?i?ky pracovali s vlnou. Vyráb?li bambule a z bambulí vytvo?ili dekora?ní záv?s, který zdobí prostory v Penzionu,  zví?átka a panenky.
5.6. Poli?ská univerzita t?etího v?ku po?ádala zájezd na zámek Kunštát a do Sloupskošoš?vských jeskyní.
7.6. Senior?m p?išla zazpívat skupina amerických student? ? The Kingsmen. Bylo to milé a p?íjemné setkání s mladými lidmi, kte?í nádhern? a s láskou zpívají.
13.6. Prob?hla v Dom? s pe?ovatelskou službou Penzion p?ednáška, tentokrát o Ugand?. Pan Aleš Kocián seniory seznámil s touto africkou zemí, p?iblížil život obyvatel, kte?í zde žijí, jejich starosti i radosti. Výklad pana Kociána doprovázený fotografiemi, promítanými na plátn?, se senior?m velmi líbil.
20.6. Obyvatelé DPS Penzion navštívili  M?stské muzeum a galerii. Výstava O hra?kách, hrách a hraní byla takovou malou vzpomínkou na jejich d?tství a seznámení s hra?kami, které ješt? neznali. Odpolední procházku zakon?ili senio?i v cukrárn?.
25.6. Tradi?ní zakon?ení semestru Poli?ské univerzity t?etího v?ku bylo doprovázené kulturním vystoupením ZUŠ BM v Poli?ce. Vystoupení bylo zahájeno paní ?editelkou Pechancovou, která otev?ela výstavu Ond?eje Petra, absolventa 7. ro?níku výtvarného oboru ZUŠ BM. Výstava s tématem  ?železnice? je p?ístupná v prostorách jídelny DPS Penzion po celé léto. Následovala hudební  vystoupení student? ZUŠ BM. Po skon?ení kulturního vystoupení si studentskou hymnu zazpívali poslucha?i Poli?ské univerzity t?etího v?ku, byly jim p?edány diplomy a následovala volná zábava. K poslechu i tanci hrál pan Hladík a pan Otepka.
28.6. Na konci m?síce nesmí chyb?t narozeninové zpívání, na které se senio?i vždy velmi t?ší. P?i zp?vu p?veckého souboru Poupata a muziky pana Hladíka si odpo?inou, zazpívají a samoz?ejm? nechybí nape?ené buchty, káva, ?aj.

Pozvánka DPS Penzion ? srpen

1.8. Ve 14.00 hod. grilování  v atriu Penzionu. Zájemci se nahlásí na recepci a zaplatí 10,-K? (chleba, ho??ice, uzenina).
7.8. Keramika ve 13.30 hod. v jídeln? DPS Penzion. Budeme vyráb?t keramická sluní?ka.
8.8. Cestovatelské odpoledne - od 14.00 ve spole?enské místnosti se bude promítat film, Tropický deštný prales. V hlavních rolích vystupuje ptactvo a primáti žijící v korunách strom? i hmyz, který žije u jejich ko?en?.
29.8. Výlet do p?írody -  hájenka na Damašku u Pusté Rybné. Odjezd od Penzionu ve 13.30 hod. Zájemci se nahlásí na recepci, zaplatí dopravu a objednají si a zaplatí uzeninu ( 10,- K?, uzenina, chleba, ho??ice)
30.8. Narozeninové zpívání ve 14.00 hod. v jídeln? Penzionu za p?kného po?así v atriu. Zpívají Poupata a hraje pan Hladík.

Pavel Brandejs

další obrázky ke zprávě:

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 1789
 datum a čas uložení: 30.7.2007 - 21:17:41
 počet dní od uložení zprávy: 4560
 zpráva je zařazena do kategorie(í): spole?nost
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020