POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je pátek 24.1.2020 - 16:16 hod. SEČ

 

Názor k vyhlášce m?sta k pohybu ps?

středa 8.8.2007 Vážení, mám dotaz na ty kte?í vydávají pouze zákazy týkající se ps?. Bohužel všichni co ps?m rozumí a chápou jejich životní pot?eby, tak v?dí, že v?tšina ps? pat?í do skupiny kde jim vyhovuje pohyb klusem.Jist? je jednoduší vydat zákaz, jak zajistit dostate?n? velké a oplocené prostranství kde se m?že pes prob?hnout a vyven?it. Již p?ed mnoha lety jsem zpracoval návrh na útulek pro psy. Nebyly peníze. Stejn? to bude s oploceným prostranstvím pro psy na prob?hnutí a ven?ení. Kdo tomu jen trochu rozumí, tak není nikde možnost psy ven?it a umožnit jim pot?ebný pohyb. Všude to je zakázáno. N?co m?stem a jinak Zákonem o myslivosti. 200 m od trvale obytných míst se nesmí voln? pes pohybovat. V?tšina ps? má velice dob?e vyvinutý ?ich a každý pach i myší je vábí k ?ichání. To m?že pro st?elce znamenat slíd?ní a je zle. Pes na vodítku má velice omezený pohyb a dá se to hodnotit jako týrání zví?at. Byla tato vyhláška projednána s ÚKOZ Ministerstva zem?d?lství. Nutno si uv?domit, že pokud se vydá jakákoliv vyhláška, tak zárove? možnost její pln?ní s ohledem na další zákony a vyhlášky vyšších orgán? (ministerstva).

Jsou ob?ané, kte?í nejsou z d?vod? stá?í a nebo nemoci schopní zajistit dostate?ný pohyb psa. M?žete ?íci ?tak a? psa nemají?. Op?t neznalost. Pes dokáže dát ?lov?ku mnohem více jak lidské okolí. Mohu to potvrdit, protože d?lám canisterapii a vidím veliké zm?ny u klient?, když mezi n? p?ijde pes. Pes je pro mnohé ob?any nenahraditelný spole?ník. Co však záleží na t?chto lidech. Pro klid se vydá vyhláška a to ostatní jde mimo jako nepodstatné.

Jsem zv?dav zda budou odchovány všechny voln? pobíhající psi a kam se umístí. Také umíst?ní odchycených ps? je zna?n? nákladné a bude od?erpávat finance z m?stské pokladny. Nebo tato vyhláška je pouze na majitelé, kte?í se dají zjistit protože psa nechávají prob?hnout nedaleko kolem sebe. Kdo má psa rád, tak jej nenechává zab?hnout. Tak je majitel voln? pobíhajícího psa kolem n?j snadno zjistitelný a snadno potrestán. Voln? pobíhající psi ? tuláci nebudou majitelé touto vyhláškou postižení. Nevím s jakými znalostmi o kynologii došlo k vytvo?ení vyhlášky. Bylo by dob?e dát v?d?t majitel?m ps? kde je vyhrazené místo pro prob?hnutí ps? a také k ven?ení a zajišt?ní m?stem vše co k tomu pat?í. Oplocení, úprava ploch a desinfekce. Kynologii d?lám p?es 55 let a tak pot?eby ps? trochu znám.

Psí desatero

1. M?j život trvá deset až patnáct let.
 Každé odlou?ení od tebe znamená pro mne
 utrpení. Pomysli na to, než si mn? opat?íš.

2. Dej mi ?as porozum?t, co ode mn? vyžaduješ.

3. P?stuj si d?v?ru ve mne ? tvou d?v?rou já žiji.

4. Neplísni mne nikdy dlouho a nezavírej mne za
 trest. Ty máš svoji práci, svou zábavu a své
 p?átelé, já mám jen tebe.

 5. Hodn? se mnou mluv. Tvým slov?m já nerozumím,
 zato však hlasu, kterým se na mne obracíš. V?z,
 že nezapomenu nikdy jak je se mnou jednáno.

6. Nech m? ob?as za?ádit s jinými pejsky. Tvoje
 nohy jsou totiž moc pomalé, abych si mohl
 zahrát na opravdovou hon?nou.

7. Pomysli, než mn? ude?íš, že mé ?elisti mohou
 snadno rozdrtit kosti tvé ruky, ale já toho nikdy
 nevyužiji.

8. Než mi p?i práci mrzut? vytkneš neochotu,
 jankovitost a lenost, zkus si uv?domit, že mne
 možná trápí nevhodná potrava, snad jsem byl
 dlouho vystaven slunci, nebo mám již opot?ebované srdce

 9. Postarej se o mne když zestárnu ? také ty budeš
 jednou starý.

10. Bu? se mnou v každé t?žké chvíli. Ne?íkej nikdy ?A? se
 to stane v mé nep?ítomnosti? ? s tebou bude pro mne všechno leh?í ...

Zden?k Tauer

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 2163
 datum a čas uložení: 8.8.2007 - 20:45:06
 počet dní od uložení zprávy: 4551
 zpráva je zařazena do kategorie(í): životní prost?edí
zdravotnictví
P?kný blábol aranca, 8.8.2007 - 21:17:46 seč
Re: P?kný blábol Hana Novotná, 16.8.2007 - 14:50:56 seč
Re: Re: P?kný blábol Zdenek Lipenský, 20.8.2007 - 08:38:05 seč
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020