POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je pátek 24.1.2020 - 15:40 hod. SEČ

 

DPS Penzion informuje ...

čtvrtek 30.8.2007 Jaký byl v Penzionu ?ervenec a jaké bude zá?í?-- foto: Vladimíra Pevná (c) --

Z ?innosti DPS Penzion ? ?ervenec

10.7. Šikovné ru?i?ky ? senio?i dokon?ovali výrobky z vlny.
11.7. DPS Penzion po?ádal odpolední výlet  do vesni?ky  Blatiny. Senio?i si mohli prohlédnout v jezdeckém klubu stáj s ko?mi, kozy a dokonce mohli uskute?nit projíž?ku po okolí v ko?á?e. Nechyb?la uzená pochoutka, kterou pro výletníky p?ipravili zam?stnanci restaurace a ani p?kná muzika, o kterou se postaral pan Hladík. Odpoledne strávené v kouzelné p?írod? ?eskomoravské vrchoviny se vyda?ilo.
17.7. Hrátky s pam?tí ? senio?i se drží hesla, že mozek je sval, který musí být namáhán a trénován. Proto si velmi oblíbili odpoledne, kdy zkouší r?zné hry se slovy, nalézají slova na ur?ená písmena, poznávají známé osobnosti našeho života, luští k?ížovky??
25.7. V pohodlí a bez námahy seniory provedl pan Ing. Klein Normandií a Bruselem. Obyvatelé vid?li nádhernou krajinu, m?sta, katedrály a seznámili se i se životem obyvatel v t?chto místech. Velkým zážitkem byla také prohlídka Evropského parlamentu. Senio?i s panem Ing. Kleinem velmi rádi cestují a již te? se t?ší na jeho další filmy.
26.7. Oslava narozenin v ?ervenci prob?hla v jídeln? DPS Penzion. Nechyb?la káva, ?aj a nape?ené dobroty. Zazpíval p?vecká soubor Poupata a p?i známých písni?kách se p?idali i senio?i.
31.7. Spole?enskou místnost provon?lo ko?ení, ze kterého senio?i vyráb?li vo?avé obrázky. Nejprve si tužkou nakreslili nám?t a potom pomocí lepidla a ko?ení vznikaly nádherné nám?ty ? zátiší s ?ajovou konvicí, krajina, les, provon?né meze, nebo r?zné geometrické tvary.

Pozvánka DPS Penzion ? zá?í

4.9. Keramika ve 13.30 hod. v jídeln? DPS Penzion. Dod?láme keramická sluní?ka a p?ipravíme si vonné sm?si do sklenic.
6.9. Chcete se dozv?d?t kolik slov se dá najít ve Vašem jmén? a p?íjmení? Vzpomenete si na název písn?? Dokážete uhodnout na kolik si vzpomeneme p?ísloví? Tak tohle všechno a možná ješt? n?co navíc se dozvíte, když p?ijdete na hrátky s pam?tí. Spole?enská místnost ve 14.00 hod.
11.9. Šikovné ru?i?ky ve 13.30 hod. v jídeln? DPS Penzion. Budeme pracovat s p?ekližkou. P?edem p?ipravené tvary budeme dál opracovávat a barevn? upravovat.
12.9. Využijeme poslední letní dny v tomto roce a navštívíme obec Rudice, kde se nachází v?trný mlýn, muzeum speleologie a mineralogie. Prohlédneme si moderní kostel v Senetá?ov? a kostel ve K?tinách. Zájezd zakon?íme prohlídkou Arboreta, kde mezi cizokrajnými stromy a ke?i na?erpáme sílu do nastávající zimy. Zájemci se nahlásí na recepci a zaplatí 100,- K? na dopravu. Odjezd od Penzionu je v 7.15 hod. P?edpokládaný návrat kolem 18.00 hod.
13.9. ?eká nás oslava založení p?veckého souboru Poupata. Je to již p?t let co pro seniory p?ipravují kulturní vystoupení, která pot?ší, pohladí a také se n?kdy p?i nich senio?i po?ádn? zasm?jí. I tentokrát si p?ipravily program a tak Vás všechny zvou ve 14.00 hod. do jídelny v DPS Penzion.
18.9. Šikovné ru?i?ky  13.30 hod. jídelna DPS Penzion. Budeme pokra?ovat v práci s p?ekližkou.
20.9. Narozeninové zpívání ? 14.00.hod. jídelna DPS Penzion. Zpívají Poupata, hraje pan Hladík. Nebude chyb?t ob?erstvení.
25.9. Šikovné ru?i?ky 13.30 jídelna DPS Penzion ? dokon?ování výrobk? z p?ekližky.
26.9. Zamykání atria - již nastal podzimní ?as a nás ?eká letos poslední grilování v atriu Penzionu. Zájemci se nahlásí na recepci. Vybíráme 10,- K? (uzenina, ho??ice. chleba). Za?átek ve 14.00 hod. v atriu.

Pavel Brandejs

další obrázky ke zprávě:

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 1812
 datum a čas uložení: 30.8.2007 - 21:07:02
 počet dní od uložení zprávy: 4529
 zpráva je zařazena do kategorie(í): spole?nost
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020