POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je sobota 18.1.2020 - 18:06 hod. SEČ

 

60. Um?lecký salon v Poli?ce

úterý 11.9.2007 Výstava absolventských prací student? Akademie výtvarných um?ní v Praze. Um?lci Poli?ska aneb Ohlédnutí za uplynulými 60 lety Um?leckého salonu v Poli?ce ve dnech 15. zá?í ? 14. ?íjna 2007.Um?lecký salon v Poli?ce, po?ádaný M?stským muzeem a galerií v Poli?ce, má n?kolikaletou tradici. V letošním roce se koná jubilejní 60. ro?ník, proto byly pro instalaci Um?leckého salonu vyhrazeny dva výstavní prostory. Ve výstavních sálech radnice, Palacké-ho nám. 2, se p?edstaví vybrané absolventské práce student? Akademie výtvarných um?ní v Praze. Ve výstavních sálech muzea, Tylova 112, je pro ve?ejnost p?ipraveno ohlédnutí za uplynulými 60 lety konání Um?leckého salonu v Poli?ce, které p?edstaví díla autor? zastou-pených ve sbírkách M?stského muzea a galerie Poli?ka. Velmi pestrou instalaci mají návšt?v-níci možnost shlédnout od 15. zá?í 2007 do 14. ?íjna 2007. Výstava bude zahájena v sobotu 15. 9. 2007 v 17.00 hod. ve výstavních sálech galerie. Na vernisáži vystoupí kapela SMRT, složená z absolvent? Akademie, kte?í vystavené práce sou?asn? p?edstaví. K historii poli?-ských salon? promluví Mgr. David Junek, viz. p?iložený text K historii Um?leckého salonu v Poli?ce.

Na výstav? jsou zastoupeni následující absolventi AVU: Darina Alsterová - Škola monumentální tvorby Ji?ího P?íhody, Václav Girsa - Malí?ská škola II Vladimíra Skrepla, Ond?ej Goetz - Škola grafiky I Ji?ího Lindovského, Eva Humlová - Socha?ská škola II Jind?icha Zeithammla, Adéla Janíková - Škola grafiky I Ji?ího Lindovského, Jana Kochánková - Malí?ská škola II Vladimíra Skrepla, Vladan Kolá? - Škola intermediální tvorby Milana Knížáka, David Pešat - Malí?ská škola I Ji?ího Sopka, Anna Pla?ková - Socha?ská škola II Jind?icha Zeithammla, Karel P?áda - Socha?ská škola II Jind?icha Zeithammla, ?estmír P?indiš - Škola grafiky I Ji?ího Lindovského, Ivan Svoboda - Škola monumentální tvorby Ji?ího, Klára Tasovská - Škola nových médií I Michaela Bielického, Jan Vidli?ka - Škola nových médií I Michaela Bielického.

Ze sbírek muzea byly pro ú?ely výstavy vybráni um?lci Poli?ska: Bo?ivoj Borovský, Josef Brož, František Buká?ek, Jan ?erný, František Emler, Rudolf Hanych, Jaroslav Heim, Pavel Herynek, Antonín Homolka, Jaroslav Hudec, Ludmila Jandová, František Cína Jelínek, Josef Jambor, Josef Kadlec, Lucie Klímová, Jan Lichtág, František Ropek, Otakar Sedlo?, Zden?k Sigmund, Josef Václav Síla, Zbyšek Sion, Vladimír Sychra, Ji?í Šindler, Vladimír Šindler, Jan Št?pánek, Bohumil Stanislav Urban, Josef Vacke a Ladislav Vele

K historii Um?leckého salonu v Poli?ce
Cílev?domé propagování sou?asného, by? tradicionalisticky zam??eného, um?ní, je spojeno s p?sobením ing. Františka Buká?ka, starosty Musejního spolku Palacký v Poli?ce. Ten v roce 1936 instaloval expozici ??eskomoravská vyso?ina v dílech svých velkých syn??. V lét? roku 1940 uspo?ádal muzejní spolek výstavu ?Výtvarní um?lci Poli?ska?, které se zú?astnili malí?i František Buká?ek, Jaroslav Heim, Josef Václav Síla, Vladimír Šindler a socha?i Jan ?erný, Josef Kadlec a Jan Lichtág. Všechny  spojoval úzký vztah k Poli?sku.
První Východo?eský um?lecký salon v Poli?ce, zahájený 6. ?ervence 1941, se stal pro m?sto velkou kulturní událostí. Stopatnácti pracemi se zú?astnilo 25 malí?? a socha??. Salony se pak po?ádaly každoro?n? za stále v?tšího zájmu autor? i návšt?vník?.
Po?átkem 60. let došlo, p?edevším díky PhDr. Otakaru Aleši Kuklovi, tehdejšímu ?editeli M?stského muzea a galerie v Poli?ce, k odklonu od tradi?ních krajiná?ských a realistických projev? sm?rem k aktuálním proud?m sou?asného um?ní.
V  70. letech, ve snaze vyhnout se cenzu?e, byly kolektivní salony  nahrazeny výstavami individuálními. Stavební havárie budovy muzea pak na n?kolik let  po?ádání salon? zcela zastavila.
Ani po obnov? výstavních sál? (1985) a zrušení cenzury (1990) nebyla situace ideální a hledání optimální podoby salon? bylo na n?kterých ro?nících patrné. Pon?vadž byla ukon?ena spolupráce s krajskými odbo?kami Unie výtvarných um?lc?, došlo ke zm?n? názvu na Um?lecký salon v Poli?ce. Do výstavních sál? se, mimo jiných, navrátili poli?ští rodáci Bo?ivoj Borovský, Zbyšek Sion, Ji?í Šindler a Jan Št?pánek. Za sv?ží závan nejmodern?jšího um?ní do salon? lze považovat Orbis fictus extractus (1996), Nová média v sou?asném um?ní (2001),  dílo Veroniky Bromové (2002) i doprovodné akce:  Petr Lysá?ek - Otvírání studánek v Albertville (1997), Petr Váša a Ty Sy?áci - punková opera Samota, sláva, smrt a spása (2002). Od roku 2004 p?edstavují salony každoro?n? práce absolvent? všech ateliér? Akademie výtvarného um?ní v Praze ? tím je zachováno kolektivní pojetí výstavy i prezentace  sou?asného um?ní.
V roce 2009 má být zp?ístupn?n velký výstavní sál (bývalé divadlo) v hlavní muzejní budov? a salony se tak budou moci navrátit do prostor, kde se konalo prvních 35 ro?ník?. Jist? se také m?žeme t?šit na zamýšlenou soubornou publikaci o historii salon? a o nejzajímav?jších autorech. Zdar salon?m i jejich návšt?vník?m!

Otevírací doba M?stského galerie v Poli?ce: zá?í/?íjen Út-Ne 9:00-12:00, 12.30-16.00 h.

Srde?n? Vás zveme na zahájení 60. Um?leckého salonu v Poli?ce, které se uskute?ní v sobotu 15. 9. 2007 v 17 hod. ve výstavních sálech radnice.

Pavla Pavlí?ková

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 2374
 datum a čas uložení: 11.9.2007 - 17:55:39
 počet dní od uložení zprávy: 4512
 zpráva je zařazena do kategorie(í): kultura
Mala glosa k uvodníku Mirjam Kubi?ková, 9.12.2010 - 08:08:35 seč
o.s. DAMPOS (dílo ak. malí?e prof. Otakara Sedlon?) Petr Sedlo?, 2.11.2007 - 07:58:50 seč
Re: o.s. DAMPOS (dílo ak. malí?e prof. Otakara Sedlon?) Alexandra a Iveta Benedikovi, 30.1.2009 - 22:29:05 seč
Re: o.s. DAMPOS (dílo ak. malí?e prof. Otakara Sedlon?) Alexandra a Iveta Benedikovi, 30.1.2009 - 22:28:52 seč
Re: o.s. DAMPOS (dílo ak. malí?e prof. Otakara Sedlon?) Alexandra a Iveta Benedikovi, 30.1.2009 - 22:28:48 seč
Re: o.s. DAMPOS (dílo ak. malí?e prof. Otakara Sedlon?) Alexandra a Iveta Benedikovi, 30.1.2009 - 22:28:24 seč
Re: o.s. DAMPOS (dílo ak. malí?e prof. Otakara Sedlon?) Alexandra a Iveta Benedikovi, 30.1.2009 - 22:27:27 seč
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020