POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je sobota 18.1.2020 - 17:58 hod. SEČ

 

?íjnová Mozaika

úterý 2.10.2007 Aktivity SV? Mozaika Poli?ka v m?síci ?íjnu 2007, poslední volná místa v zájmových kroužcích Mozaiky.POHLEDOVÁ DIAGNOSTIKA
- p?ednáška v rámci vzd?lávacího cyklu ?Jak si udržet zdraví a dobrou pohodu?
Termín: st?eda 3. ?íjna 2007 v 18,00 hod.
Místo:  sál SV? Mozaika Poli?ka
  (s sebou obuv na p?ezutí)
Cena:  30,- K?
Lektor:  Jana Smr?ková
Informace: Marie Hrstková

CÍNOVÁNÍ ? KORBEL A ?ÍŠE
- výtvarná dílna pro dosp?lé a d?ti od 13-ti let
- za pomoci m?d?ných pásk? a nanesení cínu
  ozdobíme sklen?ný korbel a ?íši na víno
Termín: sobota 6. ?íjna 2007
?as:  od 9,30  do 15,00 hod.
Místo:  SV? Mozaika Poli?ka
Cena:  420,- K?
  (zahrnuje kursovné a materiál)
P?ihlášky: do 3. ?íjna 2007 ? po?et ú?astník? omezen
Lektor:  Ivana Pektorová
Informace:  Radka Sobolová
Pom?cky: malé n?žky, krej?ovský metr a velkou sva?inu

KLUB ZDRAVÍ
- téma: ?Jakou k?ži nosíme na trh?
Termín: st?eda 10. ?íjna 2007 v 18,00 hod.
Místo:  SV? Mozaika Poli?ka
Cena:  vstup volný
Informace: Hana Š?igelová, mob.: 606 657 228

ÚDOLÍ KROUNKY
- p?ší výlet pro d?ti, rodi?e jsou vítáni
Termín: sobota 13. ?íjna  2007
?as:  9,10 hod. sraz na vlakovém nádraží
  9,19 hod. odjezd do Krouné
  16,01 hod. odjezd z P?edhradí
Pr?vodce: Petr Šárka
Cena:  70,- K? dosp?lí, 35,- K? d?ti
Program:  p?ší trasa cca 12 km, hry pro d?ti, opékání špeká?k?
S sebou: vhodnou obuv a oble?ení, plášt?nku, pití, sva?inu a špeká?ky
P?ihlášky: do 10. ?íjna 2007
Informace:  Radka Sobolová
V p?ípad? nep?íznivého po?así se akce nekoná

DRAKIÁDA
- zábavné odpoledne pro d?ti i rodi?e
Termín: ned?le 14. ?íjna  2007
?as:  prezentace:  13,30 ? 14,00 hod.
sout?ž drak?: 14,00 ? 15,00 hod.
vyhlášení: 15,30 hod.
Místo:  letišt? Poli?ka
Doprovodný program: výtvarné dílni?ky pro d?ti s podzimní tematikou
  letové ukázky pilot? a modelá??, prohlídka hangár?
  ob?erstvení
Informace:  Radka Sobolová
V p?ípad? nep?íznivého po?así se akce nekoná

CYKLUS ZÁŽITKOVÝCH MINISEMINÁ?U ?BU? SOB? P?ÍTELEM?
?Barevný den I.?
- jak na nás barvy p?sobí, techniky práce s barvami, ?
Termín:  st?eda 17. ?íjna 2007 v 17,00 hod.
Místo:  SV? Mozaika Poli?ka
Cena:  120,- K?
celý cyklus t?í seminá?? 300,- K?
Lektorka:  Jitka Studénková
Informace: Jitka Studénková ? mob.: 776 197 526

LINORYT
- výtvarná dílna pro d?ti
Termín: ?tvrtek 18. ?íjna 2007
?as:  od 14,30  do 16,30 hod.
Místo:  SV? Mozaika Poli?ka
Cena:  45,- K?, s ?lenskou kartou 40,- K?
P?ihlášky: do 15. ?íjna 2007 ? po?et ú?astník? omezen
Lektor:  Iva Kalášková
Informace:  Radka Sobolová


PODZIMNÍ PRÁZDNINY S MOZAIKOU

B?IŠNÍ TANCE
- tane?ní dopoledne pro d?ti od 12-ti let
Termín: ?tvrtek 25. ?íjna 2007 ? podzimní prázdniny
?as:  od 9,00  do 11,00 hod.
Místo:  SV? Mozaika Poli?ka
Cena:  50,- K?, s ?lenskou kartou 40,- K?
P?ihlášky: do 22. ?íjna 2007
Lektor:  Ivana Jindrová
Informace:  Radka Sobolová

ZA ZVÍ?ÁTKY DO VENDOLÍ
- výlet vlakem do záchranná stanice ?Zelené Vendolí? a návšt?va koní v OS Bonanza
Termín : ?tvrtek 25. ?íjna 2007
?as :  8,45 ? 16,30 hod.
Cena :  50,- K?
P?ihlášky: do 22. ?íjna 2007
Informace : Richard Brabec

PODZIMNÍ PRÁZDNINY V MOZAICE
- výtvarné dílny pro d?ti
Termín: pátek 26. ?íjna 2007
Místo:  SV? Mozaika Poli?ka
P?ihlášky: do 22. ?íjna 2007 ? po?et ú?astník? je omezen
  p?ihlášky bereme na celý den, nebo na jednotlivé dílny
Informace:  Radka Sobolová
Pom?cky: pracovní oble?ení, p?ípadn? v?tší sva?inku ? pitný režim zajišt?n
Cena:   za jednotlivou dílnu 35,- K?, s ?lenskou kartou 30,- K?
Jednotlivé dílny:
Havrani
- tvo?ení z p?írodních materiál?
?as:  od 8.30  do 10.30 hod.
Lektor: Radka Sobolová

Sádrové obrázky
- odlévání, rytí, malování
?as:  od 10.30  do 12.30 hod.
Lektor: Zde?ka Švecová

Výroba šperk?
- hrátky s drátky
?as:  od 13.00  do 15.00 hod.
Lektor: Olga Hudská


P?ipravujeme na listopad:
P?T TIBE?AN? - výukový seminá?
IMUNITA ? p?ednáška z cyklu ?Jak si udržet zdraví a dobrou pohodu?
LOUTKY, MA?ÁSCI, PANÁ?CI ? pond?lní keramický kurz

KURZY PRO DOSP?LÉ

ZÁKLADY PRÁCE NA PC ? senio?i
Cena:   1.000,- K? / 10 lekcí
Termín: od 17. ?íjna 2007 každou st?edu
16,30 ? 18,00 hod.
Místo:  ZŠ Na Lukách Poli?ka

ZÁKLADY PRÁCE NA PC ? dosp?lí
Cena:   1.000,- K? / 10 lekcí
Termín: od 17. ?íjna 2007 každou st?edu
16,30 ? 18,00 hod.
Místo:  ZŠ Na Lukách Poli?ka

P?ij?te si zahrát stolní fotbal, stolní tenis a nové PC hry.
Zdarma p?ístup na internet.

POD?KOVÁNÍ:
Kolektiv pracovník? SV? Mozaika d?kuje touto cestou panu Rostislavu Koumarovi, majiteli Tiskárny Poli?ka, za sponzorský tisk našich propaga?ních brožur Aktivit.


POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA V ZÁJMOVÝCH KROUŽCÍCH MOZAIKY

PRO NEJMENŠÍ
Berušky 5 ? 7 let
Klubí?ko 2,5 ? 4 let
Rarášek 3 ? 5 let
Kopaná  ro?níky 1998-2000
Gymnastika 5 - 7 let

SPORT
Šachy   za?áte?níci i pokro?ilí
Gymnastika  pokro?ilí
Florbal   4 .- 6. t?ída
Florbal   6. - 9. t?ída
Jezdecký klub  10 ? 15 let
Karate   13 ? 18 let
Volejbal dívky  2 .- 9. t?ída
St?elecký  3. - 9. t?ída

VÝTVARKA
Dovedné ruce  1 .- 3. t?ída
Dovedné ruce  4. - 6.t?ída
Keramika  za?áte?níci i pokro?ilí
Pali?kování  d?ti
Pastelka  d?ti
Šperkování  6.- 9.t?ída, SŠ
Šikulka   4 .- 6. t?ída

RYTMUS A POHYB
Country tance  d?ti
Mažoretky  za?áte?níci i pokro?ilí
Z deníku kocoura Modroo?ka 6 ? 12 let

VZD?LÁVÁNÍ
Základy práce na PC  1. - 4. t?ída
Po?íta?ová grafika  6 .- 9. t?ída
Práce na PC pro pokro?ilé 5 .- 9. t?ída
Efektivní využití PC  7 .- 9. t?ída, SŠ

P?ÍRODOV?DA
Rybá?ský 3.-9. t?ída
Mopík  2.-6. t?ída

TECHNIKA
Lete?tí modelá?i  4.-9.t?ída


Otev?ení kroužku je podmín?no minimálním po?tem ú?astník?.
Po?ty ú?astník? se u jednotlivých kroužk? liší.

Zájmové kroužky probíhají od ?íjna do konce kv?tna krom? karate a kopané.

P?ihlášky do zájmových kroužk? si vyzvedn?te v SV? Mozaika.
Úplatu za zájmové kroužky a kurzy vybíráme v hotovosti v SV? Mozaika.
P?ihlášky a platba ? každý pracovní den od 8,00 do 16,30 hodin.

Marie Hrstková

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 1988
 datum a čas uložení: 2.10.2007 - 22:35:50
 počet dní od uložení zprávy: 4490
 zpráva je zařazena do kategorie(í): sport
školství
spole?nost
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020