POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je sobota 18.1.2020 - 18:58 hod. SEČ

 

Mozaika vzpomíná na d?tské letní tábory 2007

úterý 9.10.2007 Mozaika vzpomíná na d?tské letní tábory 2007.LETNÍ TÁBOR VRANICE 2007 ? ZA POKLADEM AZTÉK?
Letní tábor Za pokladem Azték? se konal v termínu od 30. ?ervence do 10. srpna 2007. K dvanáctidennímu pobytu byla vybrána osada Vranice, ležící na okraji chrán?né p?írodní rezervace Toulovcovy Maštale. Po dobu tábora byla p?ejmenována na Tenochtitlán, hlavní m?sto Aztécké ?íše, nacházející se ve st?ední Americe, dnešním Mexiku.
D?ti byly rozd?leny do ?ty? oddíl? ? ?ty? ?tvrtí m?sta Tenochtitlánu. Modrá, severní ?tvr?, byla zasv?cena bohu kv?t? Xochiquetzalovi, žili v ní Capelové. Žlutá, východní ?tvr?, byla stav?na k poct? boha mladé kuku?ice Xilonena, v m?stské ?tvrti pobývali Šikurové. B?h lék? Patecatl ochra?oval nejenom jižní oranžovou ?tvr?, ale také její obyvatele Maloky. Azeretové žili v západní ?ervené ?tvrti. Na jejich pobyt v Tenochtitlánu dohlížel b?h ohniš? Chantico.
V pr?b?hu tábora d?ti postupn? zvládly tyto ?innosti: vyrobily oddílové vlajky, ušily si aztécké šaty, uva?ily aztécké jídlo, zhotovily si m??e, šperky, postavily si obydlí z p?írodnin, hrály divadlo, skládaly verše, obchodovaly i vál?ily s cizinci apod. Do programu byl zahrnut také celodenní výlet do nedalekého zámku Nové Hrady spojený s koupáním a t?i p?ldenní putování do Toulovcových Maštalí a jejich blízkého okolí.
Táborový program vyvrcholil ?Velkým ob?adem?, který se konal za rituálního bubnování na po?est boha Huitzilopochtliho. Zde došlo ke kone?nému vyhodnocení celotáborového zápolení jednotlivých atztéckých kmen?. Každý kmen byl odm?n?n aztéckým pokladem.
Poslední den, p?i odjezdu autobusu, si d?ti zavzpomínaly na 12 aztéckých dní p?i zp?vu hymny doprovázející každý p?edcházející den tábora a slíbily si, že za rok zase na shledanou.

Milan Matouš ? hlavní vedoucí tábora a Pavla Pavlí?ková


EXPEDI?NÍ PUTOVÁNÍ PO Ž?ÁRSKÝCH VRŠÍCH 1. ? 7. ?ERVENCE 2007
První ?ervencový týden putovali dobrodruzi po kopcích, lesích a vesnicích blízké Vyso?iny. Než se však na cestu vydali, vytvo?ili si cestovatelské dení?ky, vlastní jídelní?ek, pravidla spole?ného soužití a byli rozd?leni do dvou skupinek s rozdílnými úkoly. Jedna se starala o vodu, jídlo a odpadky, druhá pak o trasu, navigaci, komunikaci s okolím a hledání vhodného místa pro nocleh. Hlavní náplní bylo sice putování, to však bylo postaveno jako výzva v nutnosti postarat se sám o sebe a o skupinu, jako nabídka úkol? a podn?t?, ke kterým musíme v život? zaujmout postoj a v neposlední ?ad? jako zábava a ?hra?. To vše v sedmi dnech s batohem na zádech a cestou p?ed sebou. Krom? praktických úkol? ?ekala ú?astníky spousta her na komunikaci, argumentaci, ?ešení nových úkol? a kreativní vyjád?ení. Z putování si pak mohli odnést drobnosti na památku, stejn? jako sebepoznání a poznání sebe ve skupin?.
Všechny tyto silné zážitky budou ješt? dlouhý ?as doznívat a propojovat se s novými zkušenostmi. Proto zbývá pop?át ú?astník?m, a? ke svému další putování životem p?istupují jako k výzv? n??eho dosáhnout.

Mgr. Petr Chmel ? hlavní vedoucí tábora

P?ÍM?STSKÝ TÁBOR
P?ím?stský tábor je nejlepší p?íležitostí pro menší d?ti, které se bojí spát pod stanem a necht?jí být na dlouhou dobu bez mamky a ta?ky, vyzkoušet si jak to asi na tábo?e chodí.
Letošní program byl p?ipraven tak, aby co nejv?tší množství aktivit probíhalo venku a Mozaika se nám stala zázemím pouze pro odpo?inek.
Celodenní výlet sm??oval do Stašova, kde si všichni n?kolikrát zajezdili na koních a velký dík pat?í manžel?m Pletichovým, kte?í se nám celé odpoledne v?novali.
Za pomoci Standy Nožky a Lidušky jsme si vyzkoušeli jak náro?né je zdolat horolezeckou st?nu. Navštívili jsme Záchranný hasi?ský sbor a dozv?d?li se spoustu zajímavostí o práci poli?ských hasi??.
Kdo vyhrál p?ekážkovou dráhu na dopravním h?išti, Pohádkovou olympiádu, Miss a Missák tábora? Jaká byla Cesta do údolí králík?? Jak t?žké bylo vyhrát nad ostatními p?i sout?žích?? O tom by vám mohli vypráv?t všichni, kdo u toho byli s námi.
Na další nová shledání o p?íštích letních prázdninách se t?šívedoucí Ter?a a Zden?a


LETNÍ TÁBOR KRÁSNÉ 2007
Letní tábor se uskute?nil v termínu od 15. do 24.?ervence 2007 v Penzionu Krásné. Tohoto tábora se zú?astnilo 26 d?tí ve v?ku od 6 do 12 let, pro které byl tento tábor ur?en.
Program tábora obsahoval vše, co ke správnému táboru pat?í - hry, sout?že, vycházky do p?írody, koupání a hry ve vod?, va?ení v p?írod?, posezení u táborového ohn?. Zážitkem pro všechny d?ti jist? byla jízda na koni, jízda na terénní ?ty?kolce a vystoupení šermí?ské skupiny a polyka?e ohn?. Vyvrcholením byl celodenní p?ší výlet na Bucht?v kopec a do Da?kovic, spojený s návšt?vou chovatel? velbloud?.
Každý ú?astník tábora na záv?r obdržel ?cédé?ko? s ?adou fotografií, které jim boudou tento tábor p?ipomínat.
Díky krásnému po?así, perfektnímu prost?edí penzionu, krásné okolní p?írod? a výborné part? vedoucích se tábor vyda?il a všichni ú?astníci odjížd?li z tábora spokojeni a s p?áním ?p?íští rok op?t?.

Richard Brabec ? hlavní vedoucí tábora

LETNÍ SPORTOVNÍ TÁBOR
Letní sportovní tábor se letos konal pon?kud d?íve než v minulých letech ? od 28. 7. do 5. 8. 2007. Tentokrát jsme se ?vrátili na místo ?inu? z let 2000 a 2001 ? do Mlado?ova u Litomyšle. Již tradi?n? byl pro d?ti p?ipraven pestrý program plný sportování, her a sout?ží. V pr?b?hu celého tábora probíhalo n?kolik turnaj? ? v softballu, lakrosu a stolním tenise. Krom? toho d?ti hrály fotbal, volejbal, vybíjenou, vodní pólo, absolvovaly n?kolik ?orienta?ních b?h?? s pln?ním r?zných úkol?. Dostalo se také na ?branné? disciplíny ? práci s mapou a buzolou, st?elbu ze vzduchovky a p?ekonávání lanových p?ekážek. Velký úsp?ch sklidilo st?ílení ze sportovního luku pod dohledem profesionálního lukost?elce, se zajímavým výkladem a ukázkou nejmodern?jšího vybavení a st?eleckého um?ní. D?ti také m??ily svoje síly v zápase proti bývalým aktivním hrá??m lakrosu, a je vid?t že za n?kolik tábor? si tento zajímavý a náro?ný sport osvojily velice dob?e ? v souboji s ?profíky? se jim poda?ilo zvít?zit. Stejn? tak p?i softballových utkáních proti sousednímu táboru (který porazily velikým rozdílem) nebo proti vedoucím p?edvád?ly vynikající výkony. Nevynechali jsme ani celodenní výlet, a i když turistika z?ejm? nepat?í k nejoblíben?jším aktivitám dnešních d?tí, v Toulovcových maštalích se jim ur?it? líbilo. K táboru neodmysliteln? pat?í také diskotéky, no?ní hry a táboráky. Na diskotéce i ti nejmenší školáci p?sobili naprosto suverénn?. Pon?kud slabší už to bylo v noci v lese ? a s p?ibývajícím v?kem jako by se vytrácela odvaha, ale i ti nejstarší strašpytlové nakonec všechno zvládli. Jedna z letošních novinek prob?hla u táboráku ? snad poprvé se na sportovním tábo?e postaraly o hudební produkci samy d?ti ? harmoniká? a houslista (!), s doprovodem n?kolika zp?va?ek z oddílu a kucha?e s kytarou ? to byla veliká paráda. Celou dobu tábora probíhala takzvaná ?BLESKOVKA?, což je už tradi?ní sout?ž na sportovním tábo?e, kdy se sbírají body prakticky kdykoliv, kdekoliv a za cokoliv ? samoz?ejm? pat?i?n? ohodnocená diplomem a v?cnou cenou pro nejlepší. Spoustu dalších diplom? si d?ti odnesly za turnaje a individuální sportovní i jiné výkony.
I p?es výhružky meteorolog? se nám po?así nakonec vyda?ilo ? jenom n?kolik no?ních p?ehán?k a jedna rychlá sprcha cestou ze h?išt? do tábora nemohly zkazit skv?lou atmosféru a p?ekazit nabitý program. Tábora se zú?astnilo 36 d?tí, letos našt?stí tém?? bez zdravotních potíží. Doufáme, že se jim na tábo?e líbilo a p?íští rok se t?šíme na další, už dvanáctý sportovní tabor!

Petr Cihlá? ? hlavní vedoucí tábora

VODÁCKÝ TÁBOR DUNAJEC 2007
Pro naše letošní vodácké putování jsme zvolili ?eku Dunajec, protékající p?ekrásnou krajinou národního parku Pieniny na Polsko ? Slovenském pomezí. ?eka se klikatí skalním masivem, klidné úseky se rychle m?ní v pe?ejnaté. Atraktivita tohoto prost?edí nás zlákala natolik, že jsme na jeden den opustili naše kanoe a vydali se na p?ší výlet zpest?ený zábavnou hrou. Týden strávený na vod? byl plný p?kných zážitk?, legrace, slune?ného po?así i nových p?átelství. Už nyní se t?šíme, až se se všemi p?íští rok op?t sejdeme na vod?.

Michal Kadlec

Marie Hrstková

další obrázky ke zprávě:

související zprávy:

 2.10.2007?íjnová Mozaika » více

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 2046
 datum a čas uložení: 9.10.2007 - 22:12:31
 počet dní od uložení zprávy: 4483
 zpráva je zařazena do kategorie(í): sport
školství
spole?nost
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020