POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je sobota 18.1.2020 - 18:44 hod. SEČ

 

Drakiáda

pondělí 15.10.2007 V ned?li 14. ?íjna 2007 se koná v Poli?ce tradi?ní akce pro d?ti ? Drakiáda. Na letišti v Poli?ce se sejdou d?ti s rodi?i z Poli?ky a p?ilehlých vesnic na tradi?ní akci, kterou po?ádá SV? Mozaika Poli?ka ve spolupráci s Aeroklubem Poli?ka.-- ilustra?ní foto: Pavel Sodomka (c) --

Akce za?íná ve 13,30 hod. prezentací, od 14,00 do 15,00 hod. bude probíhat sout?ž drak? a v 15,30 hod. bude vyhlášení sout?že.

Sout?že drak? se zú?astní draci vlastnoru?n? vyrobení a draci koupení. V kategorii drak? vlastnoru?n? vyrobených je hlavní cenou vyhlídkový let.

Sou?ástí bude i doprovodný  program,- výtvarné dílni?ky s podzimní tématikou, letové ukázky modelá?? a pilot? a prohlídka hangár?.
V p?ípad? nep?íznivého po?así se akce nekoná.

Cílem akce je spole?né snažení rodi?? a d?tí a p?íjemn? strávené odpoledne.

St?edisko volného ?asu Mozaika je  školským za?ízením  pro  zájmové vzd?lávání.
Je p?ísp?vkovou organizací s právní subjektivitou, jejímž z?izovatelem je M?sto Poli?ka.
Každý den nabízí volno?asové aktivity d?tem, mládeži a v posledních letech i dalším zájemc?m bez ohledu na v?k. Vytvá?í podmínky pro uspokojení zájm? v nejr?zn?jších oborech, od sportu po um?lecké aktivity, od techniky a p?írodních v?d po spole?enské obory.
Tisíce d?tí, student?, u?itel?, mladých i starších lidí z Poli?ky a okolí u nás nachází zázemí pro sv?j volný ?as, inspiraci, nové poznatky, ?i radost ze života.
Domníváme se, že naše práce má sv?j význam a v??íme, že stejný smysl bude mít i další ?innost našeho st?ediska volného ?asu.

Kontakt a informace:  Radka Sobolová, telefon 461 725 352, mobil: 736 761 281,
 e-mail:sobolova@mozaika-policka.c

Marie Hrstková

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 2890
 datum a čas uložení: 15.10.2007 - 21:18:09
 počet dní od uložení zprávy: 4477
 zpráva je zařazena do kategorie(í): spole?nost
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020