POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je pondělí 20.1.2020 - 04:21 hod. SEČ

 

Poli?ští dorostenci zvít?zili v podzimní hasi?ské sout?ži

pondělí 22.10.2007 Závod požárnické všestrannosti, který otevírá hasi?ský sout?žní rok, se konal v sobotu 20. ?íjna na Bald?. Poli?ští hasi?i postavili na start pouze dv? hlídky ? mladší žáky a dorostence. Dorostenc?m se poda?ilo poprvé zvít?zit a žáci skon?ili desátí.Závod prov??uje nejr?zn?jší hasi?ské znalosti a dovednosti na n?kolika stanovištích. Žáci absolvují na dvoukilometrové trati st?elbu, lezení po lan?, základy topografie, zdravov?dy, požární ochrany a uzlování.
K základnímu b?žeckému ?asu se p?ipo?ítávají trestné minuty za chybu kohokoliv z hlídky. Nap?. za jeden nesest?elený špalí?ek je hlídka zatížena jednou trestnou minutou, pokud by se p?i st?elb? neda?ilo nikomu, p?ipsalo by se závodník?m celkem 15 minut. A to už je dost znát vzhledem k tomu, že b?žecký ?as se pohybuje kolem dvaceti minut.
Mladší žáky reprezentovali Pe?a Dvo?ák, Jirka Hanyk, Martin Plachý, Ter?a Srnská a Pe?a Zahradník. Dar?a Stýblová b?žela v hlídce s Lubnou a Pe?a Slezák pomohl hasi??m z Janova u Litomyšle. Celkem v kategorii mladších startovalo 22 hlídek, Poli?áci vybojovali 10. místo. Chybovali ve st?elb?, uzlování a lezení po lan?.

Kategorii dorostu na p?ibližn? ?ty?kilometrové trati ?eká st?elba, šplh na lan?, p?eskok vodního p?íkopu, ur?ování v?cných prost?edk? požární ochrany a vhodných hasicích p?ístroj?, optická signalizace, základy první pomoci a p?esun podle azimutu.
Za Poli?áky nastoupili Honza B?e?, Míra Cupal, Vojta Mareš, Kuba Pavliš a Honza Stan?k. Už p?i st?elb? bylo vid?t, že pat?í mezi favority, protože z patnácti špalíku se jim nepoda?ilo sest?elit pouze jediný. V celkovém sou?tu ?as? za sebou nechali osm družstev a poprvé zvít?zili. Aby ne, vždy? sout?ží již od kategorie mladších žák?, takže nejsou žádnými za?áte?níky. Šestý poli?ský dorostenec Lukáš Pospíšil vypomohl závodník?m z Kamence.
P?vodn? se m?ly sout?že zú?astnit i poli?ské dorostenky, ale kv?li nemoci v?tšiny z nich se jejich první start posouvá až na jaro.

Pavla Vraspírová

další obrázky ke zprávě:

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 2890
 datum a čas uložení: 22.10.2007 - 21:20:52
 počet dní od uložení zprávy: 4472
 zpráva je zařazena do kategorie(í): sport
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020