POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je pondělí 20.1.2020 - 04:04 hod. SEČ

 

DPS Penzion informuje ...

úterý 30.10.2007 Z ?innosti DPS Penzion ? zá?í, pozvánka DPS Penzion ? listopad.Z ?innosti DPS Penzion ? zá?í

V m?síci zá?í senio?i vyráb?li vonné sm?si z usušených kv?t? r?ží, které rostou v atriu Penzionu. Stoly ve spole?enské místnosti byly plné kv?t? a senio?i je promíchávali s ko?ením. Ruce pono?ené v kv?tech, místnost plná v?n? to vše bylo základem pro dobrou náladu, která všem vydržela i do dalších dn?. Dod?lávala se keramická sluní?ka a pracovalo se také s p?ekližkou. Pan Ing. Vltavský p?ipravil polotovary a senio?i smirkovým papírem výrobky dokon?ovali. P?i práci si povídali r?zné historky ze života. N?které p?íb?hy rozesmály, jiné vedly k zamyšlení. Došlo i na plány co a jak se bude d?lat p?íšt?.
Hrátky s pam?tí jsou oblíbenou ?inností obyvatel Penzionu. Tentokrát  skládali slova ze svých jmen, vzpomínali na r?zná p?ísloví a názvy písní.
Senio?i se zú?astnili celodenního výletu. Navštívili kapli sv. Barbory a v?trný mlýn v obci Rudice. Moderní kostel v Senetá?ov? a nejstarší poutní místo - kostel ve K?tinách a kostnici Na záv?r výletu se prošli v Arboretu ve K?tinách. Výlet byl poutavou procházkou, p?i které všichni na?erpali sílu p?ed nastávající zimou.
V Dom? s pe?ovatelskou službou se také slavilo. P?vecký soubor Poupata slavil páté výro?í svého založení a oslava to byla velkolepá. Poupata m?la p?ipravený program plný písni?ek, doprovázený slovem. Nesmíme zapomenout na pana Hladíka, který zp?va?ky celé odpoledne doprovázel. Pár písni?ek zpívaly Poupata i s kytarou, na kterou hrála Katka Bártová. Gratulant? p?išlo hodn?. Jako pod?kování za p?íjemn? strávené spole?né chvíle Poupata obdržela dva narozeninové dorty. Ješt? jednou d?kujeme souboru za jejich kulturní vystoupení, která pro nás už p?t let p?ipravují a p?ejeme mnoho sil a tv?r?ích nápad? do dalších let. Také se slavily  zá?ijové narozeniny obyvatel. Oslavenc?m zpíval p?vecký soubor Poupata a hrál pan Hladík.
Ješt? než nastal astronomický podzim navštívili senio?i zahradní galerii Na pomezí, kde si prohlédli slune?ní hodiny, zahradní plastiky a obrazy. Sluní?ko svítilo a tak mohli být návšt?vníci seznámeni s tím jak hodiny fungují a n?kte?í i navštívili prostory kde všechna tato díla vznikají.
Na zamykání atria  se každý t?šil, ale po?así nám nep?álo. Od rána pršelo a bylo zima, podzim se nám ukázal zrovna, když jsme  to nejmí? pot?ebovali. A tak se senio?i sešli v náhradních prostorách Penzionu a velmi si tuto zm?nu pochvalovali. Tentokrát se podávaly dva chody. Jako p?edkrm byly bramborá?ky, které p?ipravily paní Hegrová, Peterková a paní Bartošová. Potom následovala grilovaná uzenina. Na záv?r se senio?i sešli venku v atriu a spole?n? zamknuli atrium na ?ty?i západy. Bylo to poslední letošní grilování. Spadne listí, napadne sníh a atrium bude spát zimním spánkem.

Pozvánka DPS Penzion ? listopad

6.11. Šikovné ru?i?ky ve 13.30 hod. ve spole?enské místnosti Penzionu. Budeme vytvá?et spole?nou koláž z výlet?, které jsme tento rok v DPS Penzion  po?ádali.
7.11. P?ednáška na téma ? Samota, p?ednáší pan Aleš Kocián. Za?átek ve 14.00 hod. ve spole?enské místnosti Penzionu.
14.11. Hrátky s pam?tí ? 14.00 hod. ve spole?enské místnosti Penzionu.
20.11. Bramboráková kavárni?ka ? 14.00 hod. v jídeln? Penzionu..
27.11. Šikovné ru?i?ky ve 13.30 hod. ve spole?enské místnosti. Výroba zvone?k?.
29.11. Narozeninové zpívání ? 14.00 hod. v jídeln? Penzionu.
Od 12.11. do 29.11. prob?hne ve vestibulu DPS Penzion výstava - Podzim s patschworkem.
Vystavena budou díla autorek z Dámského klubu v Poli?ce.

Pavel Brandejs

další obrázky ke zprávě:

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 2679
 datum a čas uložení: 30.10.2007 - 21:18:50
 počet dní od uložení zprávy: 4464
 zpráva je zařazena do kategorie(í): spole?nost
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020