POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je sobota 18.1.2020 - 18:25 hod. SEČ

 

Listopadová Mozaika

úterý 6.11.2007 Aktivity SV? Mozaika Poli?ka v m?síci listopadu 2007. Jste zváni do otev?ené výtvarné dílny pro d?ti a dosp?lé HV?ZDY PRO POLI?KU. 


KERAMICKÉ POND?LKY
- keramická dílna pro mládež a dosp?lé
- nyní na téma LOUTKY, MA?ÁSCI, PANÁ?CI
Termín: pond?lí 5.,12.,19., 26. listopadu 2007
?as:  od 17.15 do 19.15 hod.
Místo:  SV? Mozaika Poli?ka
Cena:  25,- K?/hod + 1,- K? za 1 dkg vypálené hlíny
  po?et hodin si každý ur?í sám dle náro?nosti a po?tu výrobk?
P?ihlášky: do 4. listopadu 2007 ? po?et ú?astník? je omezen
Lektor:  Radka Sobolová
Informace:  Radka Sobolová

IMUNITA
- p?ednáška v rámci vzd?lávacího cyklu ?Jak si udržet zdraví a dobrou pohodu?
Termín: st?eda 7. listopadu 2007 v 18,00 hod.
Místo:  sál SV? Mozaika Poli?ka
  (s sebou obuv na p?ezutí)
Cena:  30,- K?, s ?lenskou kartou 25,- K?
Lektor:  MVDr. Ivana Št?rbová
Informace: Marie Hrstková

VÁNO?NÍ OZDOBY Z PEDIGU
- výtvarná dílna pro d?ti
- hv?zdi?ky a rybi?ky
Termín: ?tvrtek 15. listopadu 2007
?as:  od 14.00 do 16.00 hod.
Místo:  SV? Mozaika Poli?ka
Cena:  40,- K?, s ?lenskou kartou 35,- K?
P?ihlášky: do 13. listopadu 2007 ? po?et ú?astník? je omezen
Lektor:  Radka Sobolová
Informace:  Radka Sobolová

P?T TIBE?AN?
- cvi?ení, teorie, relaxace, meditace
Termín: sobota 17. ? ned?le 18. listopadu 2007
  (so 9,30 ? 20,00 hod., ne 9,30 ? 18,00 hod.)
Místo:  SV? Mozaika Poli?ka
Cena:  1.550,- K?

P?ihlášky: platbou do 9.11.2007
  (po?et míst je omezen)
Lektor:  Mgr. V?ra Ku?erová
  autorka knihy Pro? a jak cvi?it P?t tibe?an?
S sebou: pohodlný od?v, k dispozici jsou molitanové podložky
Poznámka: možnost ubytování
Informace: Marie Hrstková

KLUB ZDRAVÍ
- téma: ?Urologické problémy mají nejen ženy?
Termín: pond?lí 19. listopadu 2007 v 18,00 hod.
Místo:  SV? Mozaika Poli?ka
Cena:  vstup volný
Informace: Hana Š?igelová, mob.: 606 657 228


HRÁTKY S HLÍNOU
- dopolední keramická dílna
- spole?né tvo?ení pro d?ti a maminky na mate?ské dovolené
Termín: úterý 20. listopadu 2007
úterý 27. listopadu 2007 - dokon?ení
?as:  od 10.00 do 11.00 hod.
Místo:  SV? Mozaika Poli?ka
Cena:  90,- K?, s ?lenskou kartou 80,- K?
P?ihlášky: do 15. listopadu 2007 ? po?et ú?astník? je omezen
Lektor:  Radka Sobolová
Informace:  Radka Sobolová


CYKLUS ZÁŽITKOVÝCH MINISEMINÁ?U
?BU? SOB? P?ÍTELEM?
Setkání s v?ní
- povídání o v?ních, které tradi?n? doprovázejí p?edváno?ní a váno?ní ?as
Termín:  st?eda 21. listopadu 2007 v 17,00 hod.
Místo:  SV? Mozaika Poli?ka
  (s sebou obuv na p?ezutí)
Cena:  jednotliv? 120,- K?
  za zbývající 2 p?ednášky 200,- K?
Lektorka:  Jitka Studénková
Informace: Jitka Studénková ? mob.: 776 197 526


VÁNO?NÍ OZDOBY Z PEDIGU
- výtvarná dílna pro dosp?lé
- andílci, rybi?ky, hv?zdi?ky
Termín: pátek 23. listopadu 2007
?as:  od 17.30 do 21.00 hod.
Místo:  SV? Mozaika Poli?ka
Cena:  100,- K?, s ?lenskou kartou 90,- K?
P?ihlášky: do 20. listopadu 2007 ? po?et ú?astník? je omezen
Lektor:  Zde?ka Švecová
Informace:  Radka Sobolová

PLETENÍ Z PROUTÍ
- výtvarné dílny pro dosp?lé
- kulatý koš s uchem - sobota
- ohýbaný koš s uchem - ned?le
Termín: sobota 1.12. , ned?le 2.12.2007
?as:  od 9.00 do 17.00 hod.
Místo:  SV? Mozaika Poli?ka
Cena:  300,- K? za jeden den, 520,- K? za oba dny
  cena zahrnuje materiál a kursovné
P?ihlášky: do 27. listopadu 2007 ? po?et ú?astník? je omezen
Lektor:  Martin Schwarzer
Informace:  Radka Sobolová


JARNÍ PRÁZDNINY NA HORÁCH
- pobyt pro rodi?e s d?tmi
Termín: ned?le 10.února ? pátek 15. února 2008
Místo:  Dolní Morava ? chata u Bohouše
Cena:  2.100,- K? (ubytování, polopenze, cesta a pojišt?ní)
P?ihlášky: do 30.11.2007
Platba:  do 31.12. 2007
Informace: Zde?ka Švecová


OSV?TOVÁ A INFORMA?NÍ KAMPA? ?ERVENÁ STUŽKA
1. PROSINEC - SV?TOVÝ DEN BOJE PROTI AIDS
V pátek 30.listopadu 2007 se SV? Mozaika ve spolupráci se studenty Gymnázia Poli?ka zapojí do celorepublikové akce v boji proti AIDS.
Cílem je p?ipomenout ve?ejnosti existenci AIDS a zd?raznit nutnost zabránit dalšímu ší?ení této choroby u nás a získat od ob?an? finan?ní prost?edky na provoz a preventivní aktivity ??eské spole?nosti AIDS pomoc? v?etn? Domu sv?tla a Spole?nosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu. Finan?ní prost?edky jsou využívány na prevenci ve školách a dalších institucích, na bezplatné testování, na pomoc HIV pozitivním apod.

P?ipravujeme na prosinec:
?ertovský rej
Výtvarné dílny pro d?ti a dosp?lé s váno?ní tématikou
Vánoce v Mozaice

PROSBA:
Pokud máte doma vy?azená a nefunk?ní CD, p?ineste je, prosím, do Mozaiky .

P?ij?te si zahrát stolní fotbal, stolní tenis a nové PC hry.
Zdarma p?ístup na internet.


HV?ZDY PRO POLI?KU

- otev?ená výtvarná dílna pro d?ti i dosp?lé
- p?ij?te vyrobit hv?zdu a podílet se tak na výzdob? poli?ského
váno?ního stromu na nám?stí, v p?ípad? v?tšího množství hv?zd
vyzdobíme další ?ásti nám?stí pop?. parku
Termín: úterý 13. listopadu 2007
?as:  kdykoli od 14.00 do 18.00 hod.
Místo:  SV? Mozaika Poli?ka
Informace:  Radka Sobolová

Marie Hrstková

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 5367
 datum a čas uložení: 6.11.2007 - 21:58:31
 počet dní od uložení zprávy: 4455
 zpráva je zařazena do kategorie(í): spole?nost
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020