POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je pondělí 20.1.2020 - 03:37 hod. SEČ

 

DPS Penzion informuje ...

neděle 2.12.2007 Z ?innosti DPS Penzion ? ?íjen, pozvánka DPS Penzion ? prosinec.-- fotografie: Vladimíra Pevná (c) --

Z ?innosti DPS Penzion ? ?íjen

V m?síci ?íjnu senio?i ve výtvarné díln? ?Šikovné ru?i?ky? aranžovali ze suchých kytek a tak vznikla podzimní výzdoba Penzionu, kterou m?žete spat?it na recepci, ve spole?enské místnosti i na chodbách. Vyráb?li vo?avé pytlí?ky  a malovali novoro?ní blahop?ání. Malovalo se také na sklo a vznikly tak nádherné váno?ní svícínky, které se použijí p?i váno?ních akcích v Penzionu.
Penzion navštívila paní Ing. Jane?ková z ekocentra Sk?ítek s programem -  Zvuky v p?írod?. Senio?i si n?které zvuky p?ipomn?li, seznámili se s t?mi, které ješt? neznali a dokonce si i zahráli na d?ev?né ty?ky.
V podzimním odpoledni se senio?i sešli v kavárni?ce, ve které se ?etly úryvky z knihy Hv?zdné st?ípky od Olega Reifa. Spole?n? si p?ipomn?li n?které známé herce a filmy.
V Penzionu se také cestovalo. Pan Ing. Klein senior?m p?edstavil ?ernou |Horu. U videa se senio?i sešli ješt? jednou a to p?i promítání -  Ze života v Penzionu. P?ipomn?li si tak spole?n? strávené chvíle od prosince 2006. Všichni si popovídali a také zavzpomínali na obyvatele, kte?í již nejsou mezi námi. V m?síci ?íjnu nechyb?lo ani narozeninové zpívání s p?veckým souborem Poupata a panem Hladíkem.

Pozvánka DPS Penzion ? prosinec

4.12.  Zdobení váno?ního strome?ku, p?i kterém si spole?n? s p?veckým souborem Poupata zazpíváme koledy. Jídelna ve 14.00 hod.
5.12. Mikulášská zábava ? s kulturním programem vystoupí d?ti z D?tského domova a pan Pergr, který má pro nás p?ipraven program plný lidovek, evergreen? a humoru. K tanci zahraje pan Hladík a zazpívá paní Andrlíková. Nebude chyb?t ?ert, Mikuláš a ob?erstvení. Za?átek ve 13.30 hod. v jídeln? Penzionu. Vstupné 35,- K?.
12.12. Spole?né p?edváno?ní malování s d?tmi z mate?ské školky v 9.00 hod. ve spole?enské místnosti.
20.12. Narozeninové zpívání ve 14.00 hod. v jídeln? Penzionu.
22.12. Adventní koncert ? vystoupí chrámový sbor sv. Jakuba v Poli?ce ve 14.00 hod. v jídeln? Penzionu.
27.12. Silvestrovská zábava ? spole?n? a vesele se rozlou?íme s rokem 2007. Vystoupí p?vecký soubor Poupata, imitátor pan ?erný, k poslechu i tanci hraje ?Venca band?. Za?átek ve 14.00 hod. v jídeln? Penzionu. Nebude chyb?t ob?erstvení. Vstupenky je možno si zakoupit na recepci Penzionu od 10.12., cena vstupenky  je 60,- K?.

Pavel Brandejs

další obrázky ke zprávě:

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 2714
 datum a čas uložení: 2.12.2007 - 21:54:28
 počet dní od uložení zprávy: 4431
 zpráva je zařazena do kategorie(í): spole?nost
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020