POLIČSKÉ INTERNETOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

... zpravodajství, které tvoříte vy sami ...

dnes je sobota 18.1.2020 - 18:06 hod. SEČ

 

Vyso?ina jak ji vidím já, tisíc tvá?í strom? Vyso?iny

neděle 3.2.2008 TJ B?eziny a Sdružení p?átel historie Vyso?iny vyhlašují druhý ro?ník fotografické sout?že pro amatérské fotografy. Sout?ž je vypsána ve dvou kategoriích: VYSO?INA JAK JI VIDÍM JÁ a TISÍC TVÁ?Í STROM? VYSO?INY. Sout?ž trvá do 30. ?ervna 2008.Podmínky II. ro?níku amatérské fotografické sout?že B?eziny 07-08

Hlavní kategorie ? VYSO?INA JAK JI VIDÍM JÁ
Toto téma prvního ro?níku z?stane mottem a hlavním tématem pro všechny následující ro?níky naší sout?že pro amatérské fotografy. Necháváme zde prostor amatérským fotograf?m hledat v naší Vyso?in? podle jejich soudu ty nejkrásn?jší záb?ry a prezentovat tak sv?j pohled na tento p?ekrásný kout naší vlasti. Ukažte Váš nejkrásn?jší pohled na Vyso?inu.

Jako speciální téma pro letošní druhý ro?ník jsme zvolili "TISÍC TVÁ?Í STROM? VYSO?INY". ?M Vyso?ina se svým drsným podnebím utvá?í opravdu tisíce tvá?í strom?, stromk? a strome?k?. Poj?me tedy v letošním tématu spole?n? objevovat jejich krásu a vznešenost, zasazení do krajiny, majestátnost, smutnou osam?lost, po?átek a konec.

Podmínky sout?že:

Zasílejte fotografie barevné i ?ernobíle, minimální formát 13 x 18 cm. Z digitálních fotoaparát? dodávejte i data a to ve formátu JPG nebo RAW v maximálním rozm?ru a kvalit? vypálené na CD nebo DVD nosi?i. Maximální po?et fotografií od jednoho autora je 10 snímk?. Seriál fotografií do 12 snímk? je považován za jednu fotografii. Sout?ž je ur?ena výhradn? amatérským fotograf?m bez ohledu na místo jejich bydlišt?.

Organizace:

Sout?ž trvá od 1. listopadu 2007 do 30. ?ervna 2008. V ?ervenci odborná porota vybere nejhodnotn?jší snímky. Fotografie budou vystaveny od srpna do zá?í 2008 v budov? bývalé školy na B?ezinách. Pro autory vít?zných fotografií budou p?ipravena ?estná uznání a drobné v?cné ceny.

Každá fotografie musí být na zadní stran? ozna?ena následujícími údaji:

1) Název práce 2) Místo, odkud záb?r pochází 3) Jméno autora a jeho v?k 4) Adresa, telefon pop?. e-mail autora ( pro digitální fotografie nutno tyto informace uvést v doprovodném souboru typu *.txt nebo *.doc, variantn? tyto informace m?že obsahovat EXIF fotografie.

Zásilku ozna?te slovem FOTO, zpáte?ní adresou a zašlete na adresu p. Pavel ?íha, Nádražní 325/14, 568 02 Svitavy. Pro p?ijetí do sout?že bude rozhodující datum na razítku.

P?ípadné dotazy Vám zodpovíme na tel: +420 777 163 236 - Pavel ?íha, nebo na
e-mail: pavel.sport@tiscali.cz
Ú?astník souhlasí s trvalým nevýhradním použitím zaslaných fotografií po?adateli sout?že. Po?adatel sout?že si vyhrazuje právo použít snímky k výstavám a publika?ním ú?el?m. P?i použití snímku bude vždy uvedeno jméno, p?ípadn? i kontakt na autora fotografií. Fotografie po skon?ení sout?že a výstavy z?stávají v archivu po?adatele.


Poli?ské internetové zpravodajství podporuje mediáln? tuto sout?ž.

za Poli?ské internetové zpravodajství

Pavel Sodomka

info o zprávě:

 kolik návštěvníků vidělo tuto zprávu: 3889
 datum a čas uložení: 3.2.2008 - 23:10:05
 počet dní od uložení zprávy: 4366
 zpráva je zařazena do kategorie(í): životní prost?edí
spole?nost
Otázka na školi Petr Koch, 6.10.2008 - 10:02:34 seč
dotaz Kadlubiecová, 12.5.2008 - 19:54:22 seč
 

tvůrci zpravodajství © 2003-2020